Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse gemeente te Wichmond
 
 
Enkele punten uit de kerkenraadsvergadering van 11 januari 2016 Enkele punten uit de kerkenraadsvergadering van 11 januari 2016
Terugblik en vooruitblik
Geheel volgens traditie opent de voorzitter Dhr. Hiddink de vergadering met een terugblik op het afgelopen jaar. Officiële opening van het diaconale deel van de pastorie met kamer Kaatje en kamer Tinus. Het gebruik van deze ruimten, zeker het koffiedrinken en ontmoeten na de dienst is een echt succes. De ontmoetingen op maandelijkse middagen worden regelmatig bezocht. Waken met de Heer in de veertigdagentijd met aansluitend 1 consumptie in de Olde Kriet. Antependium wordt regelmatig aan gewerkt (zie ook elders in dit blad). We hebben weer meegedaan aan de Paasnachtwandeling. Afscheid van Avonturijn als gebruiker van Withmundi, ds. Van Alphen is een van onze organisten geworden. We hadden een goede Dankdagdienst met aansluitend een avond over hulp aan vluchtelingen, een geslaagde vrijwilligersavond met als thema de bloedbank. Het afgelopen jaar vele mooie diensten met medewerking van velen. Leuke diensten met jongeren, goed in het geheugen ligt nog de gezinsdienst op eerste Kerstdag. Concerten, winterwandeling, oliebollenactie. Voor dit jaar staat er ook heel wat op de agenda (naast de ‘gewone’ zaken): openstelling kerkgebouw in de zomerperiode, geldwerving voor bestrijding kosten antependia, stimuleren van het opzetten van een Stichting vrienden van de Dorpskerk, vergroten van de keuken in Withmundi. Er zit een opgaande lijn in de bezoeken aan de kerkdiensten met een goede voortrekker onze dominee!!!
 
Vacature ouderling-kerkrentmeester
Er zijn diverse mensen gevraagd om deze vacature te vervullen maar tot nog toe zonder succes. Wanneer u iemand geschikt acht voor dit ambt kunt u dit doorgeven aan de predikant of een kerkenraadslid. U kunt ook (desgewenst anoniem), tot uiterlijk 30 maart een briefje in de brievenbus van de kerk doen.

Begrotingen
De begrotingen 2016 van het College van Kerkrentmeesters en van de Diaconie zijn goedgekeurd; u vind deze elders in dit blad.

Nieuwe structuur Protestantse Kerk in Nederland
Zowel kerkenraad als ds. Wiersum maken zich ernstige zorgen over de voorgenomen nieuwe organisatiestructuur en herinrichting van onze Protestantse Kerk in Nederland. De voornemens zijn vervat in de nota "Kerk 2025: Waar een Woord is, is een weg". Deze is in november 2015 door de generale synode geaccordeerd. De officiële, definitieve versie werd in januari openbaar gemaakt en is te vinden via de internetpagina's van de Protestantse Kerk. In onze ogen dreigt de Protestantse Kerk met de zogenaamde vereenvoudigde organisatiestructuur te zeer een gecentraliseerde, van bovenaf gedomineerde, 'geprofessionaliseerde' organisatie te worden. Wij zijn ook uitermate verontrust over de invloedrijke positie die enkelingen binnen de nieuwe structuur zullen krijgen. Namens kerkenraad en predikant is er een brief opgesteld en naar gemeenten die onderdeel uitmaken van de classis gestuurd. In de classicale vergadering van 9 februari heeft ds. Plaisier (scriba van de generale synode) de nota toegelicht en is de door ons opgestelde brief kort besproken.
 
 
terug
 
 
 
 

Palmpasenoptocht AFGELAST
datum en tijdstip 05-04-2020 om 10.00 uur

meer details

Palmzondag Bevestiging ambtsdragers in Besloten dienst
datum en tijdstip 05-04-2020 om 10.00 uur

Op Palmzondag worden de 3 nieuwe ambtsdragers (Dieneke Blanken-de Vries als ouderling, Andrea Kastelein-Schröder als diaken en Gerrit Huurnink als ouderling-kerkrentmeester) bevestigd in een korte dienst waarbij in totaal inclusief de predikant en de koster, 8 personen in de kerk aanwezig zijn. Dan is makkelijk minimaal 1.5 m afstand te houden. Daarmee treden de 3 nieuwe ambtsdragers toe tot de kerkenraad en zijn we weer compleet behalve de vacature jeugdouderling. De dienst is de beluisteren via kerkradio en vanaf Palmzondagmiddag via de website net als afgelopen zondag.
Er is al een mooie dienst voorbereid voor de bevestiging, een deel daarvan zullen we gebruiken in een viering later dit jaar (wellicht pas in september) met woorden als “We zijn verheugd dat jullie nu ten overstaan van de gemeente kunt en wilt uitspreken dat je het ambt hebt aanvaard en bij de bevestiging in april je ja-woord hebt gegeven”.  Deze gang van zaken is afgestemd met onze classispredikant Ds. Van Beelen en past binnen de kerkorde.
 
meer details

Dienst
datum en tijdstip 09-04-2020 om 20.00 uur
Witte donderdag
meer details

Dienst
datum en tijdstip 10-04-2020 om 20.00 uur
Goede vrijdag
meer details

 
Stand van zaken en richtlijnen coronavirus in en rondom kerk en gemeente

In verband met de toestand rondom het coronavirus (COVID-19) heeft de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) donderdagmiddag 12 maart j.l. richtlijnen uitgevaardigd met betrekking tot de wijze van handelen in en om de kerk en gemeente in de komende weken.

Wij raden u aan om steeds de de actuele informatie van de Rijksoverheid en het RIVM via de media te volgen en zo mogelijk te bekijken op de website: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19

Voor de regionale situatie kunt u de site van de GGD in uw regio bekijken: https://www.ggd.nl/

Het landelijke bureau van de PKN informeert de gemeenten, kerkenraden en het publiek via de eigen website: https://www.protestantsekerk.nl/nieuws/richtlijnen-rondom-het-coronavirus/

De kerkenraad houdt zich zeker gedurende deze crisis zoveel mogelijk aan alle adviezen en richtlijnen in het belang van de volksgezondheid.

Over de maatregelen die wij binnen onze eigen gemeente hebben genomen en/of nog zullen nemen kunt u lezen op onze website.
Wij proberen de informatie steeds te actualiseren zodra daar aanleiding toe is.


 

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.