Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse gemeente te Wichmond
 
 
Withmundi & Rechtszaak gemeente Bronckhorst Withmundi & Rechtszaak gemeente Bronckhorst
In 2013/2014 heeft de gemeente Bronckhorst aan kerk en Withmundi twee aparte huisnummers (Dorpsstraat 16 en 16 A) toegekend. Hierdoor ontstonden administratief (Wet bag) twee 'verblijfsobjecten' en was er niet langer sprake van één kerkelijk gebouwencomplex. Dit had allerlei zeer vervelende en op den duur ook erg  kostbare gevolgen op het vlak van (gebruiks)vergunningen, (brand)veiligheidsplannen, belastingen en heffingen en beperkingen met betrekking tot onze gebruiksmogelijkheden. Wij hebben ons tegen deze splitsing vanaf het bekend worden van het voornemen tot splitsing verzet. In eerste instantie hebben wij geprobeerd om op minnelijke wijze de gemeente te overtuigen van de onjuistheid van deze beslissing. Diverse malen zijn wij op het gemeentehuis geweest voor gesprekken met ambtenaren en raadsfracties. Ook is de wethouder met een afvaardiging van de betrokken afdelingen van de gemeente bij ons op bezoek geweest om de feitelijke situatie te bekijken. Omdat dit alles geen resultaat opleverde zijn er op verschillende momenten formeel bezwaarschriften ingediend. Het laatste bezwaar is eind vorig jaar tijdens een uitgebreide hoorzitting van de commissie bezwaarschriften behandeld. De voltallige commissie was dezelfde mening toegedaan als het college van kerkrentmeesters en stelde het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bronckhorst op alle punten in het ongelijk. De uitspraak was dat de gemeente met klem werd geadviseerd om de twee nieuwe huisnummers in te trekken en een besluit te maken waarmee men de oude situatie zou herstellen. De gemeente legde deze uitspraak echter pontificaal naast zich neer en volhardde in de eigen standpunten, zonder nog verder in te gaan op de uitgebreide motivering van de commissie bezwaarschriften daartegen. Als de Protestantse gemeente te Wichmond zich hierin niet kon vinden, dan stond er alleen nog beroep open bij de bestuursrechter van de Rechtbank Gelderland in Arnhem. Na veel overleg en afwegingen hebben wij met instemming van de kerkenraad en het Regionaal College voor de Behandeling van Beheerszaken van de PKN toch besloten om dit beroep in te stellen. In samenwerking met twee juristen van de rechtsbijstandsverzekering van de Vereniging voor Kerkrentmeesterlijk Beheer, ARAG, hebben wij in Wichmond en Leusden de rechtszaak voorbereid. Deze diende begin januari en begin februari volgde de uitspraak. Deze komt er in het kort op neer dat de kerk en Withmundi één zijn en dat er rechtens geen enkele aanleiding was om dit te splitsen in twee verblijfsobjecten met twee aparte huisnummers. De gemeente heeft zich neergelegd bij de rechterlijke uitspraak en de opdracht van de rechter gevolgd om een nieuw nummerbesluit te maken. Dit heeft geresulteerd in één nieuw nummer  voor het hele pand: Dorpsstraat 16, zoals het altijd was. De gemeente is veroordeeld in de proceskosten. Dat houdt in dat men de kosten van de jurist van ARAG moet vergoeden en ons het door ons betaalde griffierecht moet voldoen. Al onze overige kosten worden overigens niet vergoed. Inmiddels hebben we met deze uitspraak al een aantal onverschuldigd betaalde belastingen kunnen terugvorderen. We hebben na de uitspraak nog wel een gecombineerde aanslag gemeentelijke belastingen ontvangen voor Dorpsstraat 16 A...... Maar aangezien dat nummer niet (meer) bestaat, nemen we aan dat ons bezwaar daartegen snel zal worden gehonoreerd. Wij willen de kerkenraad en gemeenteleden bedanken voor de steun en het in ons gestelde vertrouwen. Ben en Ep, bedankt voor de aanwezigheid tijdens de zitting. Wij hopen dat dit soort procedures in de toekomst nooit meer nodig zullen zijn om de belangen van onze kerkelijke gemeente veilig te stellen. Procederen is nooit prettig en zeker niet als kerk tegen de eigen burgerlijke gemeente. Nu de administratieve status van kerk en Withmundi duidelijk zijn vastgesteld kunnen we beginnen met een nieuwe invulling geven aan het gebruik van Withmundi. Op veler verzoek wordt allereerst de keuken weer vergroot tot een meer bruikbare ruimte. Wij verwachten dat hiermee in de loop van dit voorjaar zal worden begonnen.  - College van kerkrentmeesters 
 
 
terug
 
 
 
 

Palmpasenoptocht AFGELAST
datum en tijdstip 05-04-2020 om 10.00 uur

meer details

Palmzondag Bevestiging ambtsdragers in Besloten dienst
datum en tijdstip 05-04-2020 om 10.00 uur

Op Palmzondag worden de 3 nieuwe ambtsdragers (Dieneke Blanken-de Vries als ouderling, Andrea Kastelein-Schröder als diaken en Gerrit Huurnink als ouderling-kerkrentmeester) bevestigd in een korte dienst waarbij in totaal inclusief de predikant en de koster, 8 personen in de kerk aanwezig zijn. Dan is makkelijk minimaal 1.5 m afstand te houden. Daarmee treden de 3 nieuwe ambtsdragers toe tot de kerkenraad en zijn we weer compleet behalve de vacature jeugdouderling. De dienst is de beluisteren via kerkradio en vanaf Palmzondagmiddag via de website net als afgelopen zondag.
Er is al een mooie dienst voorbereid voor de bevestiging, een deel daarvan zullen we gebruiken in een viering later dit jaar (wellicht pas in september) met woorden als “We zijn verheugd dat jullie nu ten overstaan van de gemeente kunt en wilt uitspreken dat je het ambt hebt aanvaard en bij de bevestiging in april je ja-woord hebt gegeven”.  Deze gang van zaken is afgestemd met onze classispredikant Ds. Van Beelen en past binnen de kerkorde.
 
meer details

Dienst
datum en tijdstip 09-04-2020 om 20.00 uur
Witte donderdag
meer details

Dienst
datum en tijdstip 10-04-2020 om 20.00 uur
Goede vrijdag
meer details

 
Stand van zaken en richtlijnen coronavirus in en rondom kerk en gemeente

In verband met de toestand rondom het coronavirus (COVID-19) heeft de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) donderdagmiddag 12 maart j.l. richtlijnen uitgevaardigd met betrekking tot de wijze van handelen in en om de kerk en gemeente in de komende weken.

Wij raden u aan om steeds de de actuele informatie van de Rijksoverheid en het RIVM via de media te volgen en zo mogelijk te bekijken op de website: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19

Voor de regionale situatie kunt u de site van de GGD in uw regio bekijken: https://www.ggd.nl/

Het landelijke bureau van de PKN informeert de gemeenten, kerkenraden en het publiek via de eigen website: https://www.protestantsekerk.nl/nieuws/richtlijnen-rondom-het-coronavirus/

De kerkenraad houdt zich zeker gedurende deze crisis zoveel mogelijk aan alle adviezen en richtlijnen in het belang van de volksgezondheid.

Over de maatregelen die wij binnen onze eigen gemeente hebben genomen en/of nog zullen nemen kunt u lezen op onze website.
Wij proberen de informatie steeds te actualiseren zodra daar aanleiding toe is.


 

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.