Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse gemeente te Wichmond
 
 
Zonnepanelen – pastorie doet mee in Energiecoörperatie Wichmond-Vierakker Zonnepanelen – pastorie doet mee in Energiecoörperatie Wichmond-Vierakker
U.A Samen met de diaconie en de familie Wiersum hebben wij besloten om met de pastorie deel te nemen in de Energiecoörperatie Wichmond-Vierakker U.A. (ECWV) met certificaten voor 10 zonnepanelen die elders in onze gemeenschap geplaatst zijn (bijvoorbeeld op de sporthal of de school). Daarmee is het elektraverbruik in de pastorie min of meer gedekt. De investering bedraagt € 2.250 en de directe opbrengst is becijferd op    € 280,00 (13 cent per opgewekte kWh). Dit bedrag wordt dan jaarlijks verrekend via de energienota. De energievoorziening van de pastorie wordt voortaan verzorgd door AGEM, de Achterhoekse Groene Energie Maatschappij, waarmee ECWV een samenwerkingsverband heeft. Naast de verrekening op de nota zal er ook 'dividend' worden uitgekeerd. De verwachting is dat deze voor de pastorie voor jaar 2016/2017 rond de € 250,00 zal bedragen. De energiecoöperatie ontvangt gedurende drie jaar een subsidie van € 24,00 per lid per paneel  ten bate van de doelstelling van de plaatselijke coöperatie. Dit geld stort men in een 'dorpsfonds', waar ECWV-deelnemers lid van zijn. De baten uit het dorpsfonds kunnen deels worden uitgekeerd aan leden en aan initiatieven die passen binnen de doelstelling. Wij nemen namens de kerkelijke gemeente deel in de ECWV omdat wij plaatselijke activiteiten als deze van harte steunen. De kerk staat immers midden in onze gemeenschap. Bovendien geven wij hiermee invulling aan onze bijbelse taak 'rentmeesterschap': bij alles wat we doen moeten we er rekening mee houden dat we de wereld geërfd hebben en weer doorgeven. In die zin betekent rentmeesterschap dat we als mensen de taak hebben goed te zorgen voor de wereld om ons heen, voor nu en voor de toekomst. Het goed en duurzaam beheren van onze historische gebouwen met oog voor natuur, milieu en cultuurhistorie hoort daar net zo goed bij als het toekomstbestendig maken van zaken die we als kerkrentmeesters traditioneel belangrijk vinden zoals ons financiële huishoudboekje. Op financiëel vlak belooft deze investering een beter rendement op te leveren dan wat momenteel, met de  huidige lage rentepercentages, via andere veilige wegen te behalen valt. Voor het kerkgebouw en Withmundi was deelname in deze vorm geen optie omdat het daarbij om kerkelijke gebouwen gaat die (grotendeels) zijn vrijgesteld van belastingen en waar met name het voordeel van het vervallen van energiebelasting dus niet of veel minder van belang is. Bovendien is het elektraverbruik in de kerk en Withmundi daarbij relatief te laag ten opzichte van de stookkosten (gas). Ook daarom is het voor ons (nog) niet verantwoord om over te stappen naar een aanbieder als de AGEM.
 
 College van kerkrentmeesters
 
 
terug
 
 
 
 

Zangdienst (AFGELAST vanwege coronavirus COVID-19)
datum en tijdstip 29-03-2020 om 10.00 uur
Kinderoppas: Annet Heuvelink
meer details

Palmpasenoptocht AFGELAST
datum en tijdstip 05-04-2020 om 10.00 uur

meer details

Palmzondag Bevestiging ambtsdragers in Besloten dienst
datum en tijdstip 05-04-2020 om 10.00 uur

Op Palmzondag worden de 3 nieuwe ambtsdragers (Dieneke Blanken-de Vries als ouderling, Andrea Kastelein-Schröder als diaken en Gerrit Huurnink als ouderling-kerkrentmeester) bevestigd in een korte dienst waarbij in totaal inclusief de predikant en de koster, 8 personen in de kerk aanwezig zijn. Dan is makkelijk minimaal 1.5 m afstand te houden. Daarmee treden de 3 nieuwe ambtsdragers toe tot de kerkenraad en zijn we weer compleet behalve de vacature jeugdouderling. De dienst is de beluisteren via kerkradio en vanaf Palmzondagmiddag via de website net als afgelopen zondag.
Er is al een mooie dienst voorbereid voor de bevestiging, een deel daarvan zullen we gebruiken in een viering later dit jaar (wellicht pas in september) met woorden als “We zijn verheugd dat jullie nu ten overstaan van de gemeente kunt en wilt uitspreken dat je het ambt hebt aanvaard en bij de bevestiging in april je ja-woord hebt gegeven”.  Deze gang van zaken is afgestemd met onze classispredikant Ds. Van Beelen en past binnen de kerkorde.
 
meer details

Oecumenische Vrouwengroep Wichmond-Vierakker
datum en tijdstip 22-04-2020 om 19.30 uur
meer details

 
Stand van zaken en richtlijnen coronavirus in en rondom kerk en gemeente

In verband met de toestand rondom het coronavirus (COVID-19) heeft de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) donderdagmiddag 12 maart j.l. richtlijnen uitgevaardigd met betrekking tot de wijze van handelen in en om de kerk en gemeente in de komende weken.

Wij raden u aan om steeds de de actuele informatie van de Rijksoverheid en het RIVM via de media te volgen en zo mogelijk te bekijken op de website: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19

Voor de regionale situatie kunt u de site van de GGD in uw regio bekijken: https://www.ggd.nl/

Het landelijke bureau van de PKN informeert de gemeenten, kerkenraden en het publiek via de eigen website: https://www.protestantsekerk.nl/nieuws/richtlijnen-rondom-het-coronavirus/

De kerkenraad houdt zich zeker gedurende deze crisis zoveel mogelijk aan alle adviezen en richtlijnen in het belang van de volksgezondheid.

Over de maatregelen die wij binnen onze eigen gemeente hebben genomen en/of nog zullen nemen kunt u lezen op onze website.
Wij proberen de informatie steeds te actualiseren zodra daar aanleiding toe is.


 

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.