Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse gemeente te Wichmond
 
 
Vanuit de Diaconie

Vanuit de Diaconie
Vooraf
De Diaconie wil omzien naar de ander, dichtbij maar ook ver weg, in het bijzonder de naaste in nood. Dit is dus niet beperkt tot ‘onze eigen gemeenteleden’. Mocht u iemand kennen waarvan u denkt of weet dat die persoon (financiële) steun van de Diaconie nodig heeft laat het ons weten. Namen en telefoonnummers van het College van Diakenen vindt u elders in dit blad.
Collecten
De uitgangscollecte op18 september is bestemd voor de vredesactiviteiten van Kerk in Actie. Ieder jaar staan we in de Vredesweek stil bij de mensen die zich wereldwijd inzetten voor de vrede. De Protestantse Kerk steunt hen van harte via vredesprojecten van Kerk in Actie en PAX.  Zoals de jonge onderwijzers in Syrië, die scholen hebben opgericht waar kinderen van allerlei achtergronden samen les krijgen. Want ze willen een nieuwe generatie leren om, ondanks verschillen, de verbinding te zoeken en samen te werken. En in Griekenland biedt de Grieks Evangelische Kerk, met steun van Kerk in Actie, hoop in de uitzichtloze situatie in de vluchtelingenkampen. De kerk deelt hier noodhulppakketten uit en geeft geestelijke steun. Veel gezinnen in het kamp zijn uit elkaar gerukt. Kerk in Actie zet zich in om hen weer te herenigen.
U kunt een gift geven tijdens de collecte of rechtstreeks overmaken op NL 10 ABNA 0444 444 777 t.n.v.  Protestantse Kerk in Nederland o.v.v. collecte Vredeswerk.
De uitgangscollecte op Dankdag voor gewas en arbeid
(2 november ) is bestemd voor de voedselbank in Zutphen, een bekend collectedoel in onze gemeente. De Voedselbank is voor het functioneren volledig afhankelijk van de inzet van vrijwilligers, voedsel-schenkingen door bedrijven en particulieren en giften van bedrijven, particulieren en maatschappelijke organisaties zoals kerken. Voor meer informatie: http://www.voedselbankzutphen.nl/

Collecte-opbrengsten Diaconie
juni      137,57 euro
juli       165,04 euro

Uitgangscollecten
  5 juni     66,25 euro
26 juni     61,-    euro
10 juli      48,70 euro
31 juli      47,00 euro
 
In de zendingsbussen achter in de kerk zat in juni 8 euro, het koffiebusje in de pastorie bevatte 11,90 euro (7 mei) en 25 euro (7 augustus) en eerder dit jaar mochten we een gift van 40 euro voor het ZWO project ontvangen (Hospice in Zutphen).
Alle gevers heel hartelijk dank !
 
 
terug
 
 
 
 

Palmpasenoptocht AFGELAST
datum en tijdstip 05-04-2020 om 10.00 uur

meer details

Palmzondag Bevestiging ambtsdragers in Besloten dienst
datum en tijdstip 05-04-2020 om 10.00 uur

Op Palmzondag worden de 3 nieuwe ambtsdragers (Dieneke Blanken-de Vries als ouderling, Andrea Kastelein-Schröder als diaken en Gerrit Huurnink als ouderling-kerkrentmeester) bevestigd in een korte dienst waarbij in totaal inclusief de predikant en de koster, 8 personen in de kerk aanwezig zijn. Dan is makkelijk minimaal 1.5 m afstand te houden. Daarmee treden de 3 nieuwe ambtsdragers toe tot de kerkenraad en zijn we weer compleet behalve de vacature jeugdouderling. De dienst is de beluisteren via kerkradio en vanaf Palmzondagmiddag via de website net als afgelopen zondag.
Er is al een mooie dienst voorbereid voor de bevestiging, een deel daarvan zullen we gebruiken in een viering later dit jaar (wellicht pas in september) met woorden als “We zijn verheugd dat jullie nu ten overstaan van de gemeente kunt en wilt uitspreken dat je het ambt hebt aanvaard en bij de bevestiging in april je ja-woord hebt gegeven”.  Deze gang van zaken is afgestemd met onze classispredikant Ds. Van Beelen en past binnen de kerkorde.
 
meer details

Dienst
datum en tijdstip 09-04-2020 om 20.00 uur
Witte donderdag
meer details

Dienst
datum en tijdstip 10-04-2020 om 20.00 uur
Goede vrijdag
meer details

 
Stand van zaken en richtlijnen coronavirus in en rondom kerk en gemeente

In verband met de toestand rondom het coronavirus (COVID-19) heeft de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) donderdagmiddag 12 maart j.l. richtlijnen uitgevaardigd met betrekking tot de wijze van handelen in en om de kerk en gemeente in de komende weken.

Wij raden u aan om steeds de de actuele informatie van de Rijksoverheid en het RIVM via de media te volgen en zo mogelijk te bekijken op de website: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19

Voor de regionale situatie kunt u de site van de GGD in uw regio bekijken: https://www.ggd.nl/

Het landelijke bureau van de PKN informeert de gemeenten, kerkenraden en het publiek via de eigen website: https://www.protestantsekerk.nl/nieuws/richtlijnen-rondom-het-coronavirus/

De kerkenraad houdt zich zeker gedurende deze crisis zoveel mogelijk aan alle adviezen en richtlijnen in het belang van de volksgezondheid.

Over de maatregelen die wij binnen onze eigen gemeente hebben genomen en/of nog zullen nemen kunt u lezen op onze website.
Wij proberen de informatie steeds te actualiseren zodra daar aanleiding toe is.


 

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.