Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse gemeente te Wichmond
 
 
Collecten Collecten
De uitgangscollecte op woensdag 11 maart (Biddag voor gewas en arbeid) was bestemd voor de voedselbank in Zutphen. Deze organisatie stelt zich politiek en levensbeschouwelijk neutraal op en verricht werkzaamheden vanuit de
onderling hulpbetoon en solidariteit en het tegengaan van verspilling. De collecte heeft 121 euro opgebracht en er is  250 euro overgemaakt naar de Voedselbank.
De Voedselbank is voor het functioneren volledig afhankelijk van de inzet van vrijwilligers, voedselschenkingen door bedrijven en particulieren en giften van bedrijven, particulieren en maatschappelijke organisaties zoals kerken.
Voor meer informatie: http://www.voedselbankzutphen.nl/
Op 3 mei is de uitgangscollecte bestemd voor Kerk in Actie tbv verbetering van de gezondheidszorg in Papoea. De gezondheidszorg in Papoea is zorgelijk, vooral voor de inheemse Papoeabevolking in de binnenlanden. Ziektes als hiv/aids, tuberculose en malaria komen veel voor. Daarnaast lijden veel kinderen aan ondervoeding, door het gebrek aan gevarieerd voedsel. De (overheids)gezondheidszorg functioneert niet goed en kan bovendien de toename van het aantal mensen met hiv/aids niet aan.
Op 24 mei (Pinksteren) is de uitgangscollecte bestemd voor Kerk in Actie tbv Bijbelverspreiding in China (zie foto hiernaast). Samen met het Nederlands Bijbelgenootschap zorgt Kerk in Actie dat bijbelschoolstudenten en voorgangers op het platteland concordanties en bijbelstudiematerialen ontvangen. In China zijn de snelst groeiende kerken ter wereld. Het is daarom belangrijk om voldoende voorgangers op te leiden. Daarnaast verspreidt het bijbelgenootschap zondagschoolmateriaal voor kinderen, braillebijbels voor blinden en zijn er alfabetiseringsklassen voor laaggeletterden in de kerk.
Op 28 juni is de uitgangscollecte bestemd voor de opvang en scholing van weeskinderen in Rwanda, een project waarbij Kerk in Actie de locale organisatie Mwana Ukundwa steunt. Deze organisatie zoekt opvangfamilies voor deze kinderen. In 1995 werd het merendeel van de kinderen wees door de oorlog. Inmiddels zijn de meesten wees geworden door aids. Aidsvoorlichting is dan ook een belangrijke taak van de stichting. Eer wordt voorlichting gegeven aan de leraren en leerlingen van de betrokken scholen, districtsbestuurders en predikanten. Er zijn boekjes uitgebracht over huiselijk- en seksueel geweld. Regelmatig worden er seminars over allerlei thema’s georganiseerd.
Collecte-opbrengsten Diaconie
 
November  273,85 euro
December   371,46 euro
Januari         149,45 euro
Februari      153,75 euro
 
Uitgangscollecten
  9 november              143,20 euro
21 december                62,15 euro
25 december              155,-    euro
11 januari                    37,-    euro      
25 januari                    25,50 euro
  8 februari (ZWO)   124,25 euro
                                                     Alle gevers heel hartelijk dank !
 
De  Voorjaarszendingscollecte heeft  757 euro opgebracht.
Hartelijk dank aan allen die daaraan hun bijdrage hebben geleverd,
in de voorbereiding, het rondbrengen en weer ophalen van de
enveloppen en natuurlijk  de gevers !!
terug
 
 
 
 

Palmpasenoptocht AFGELAST
datum en tijdstip 05-04-2020 om 10.00 uur

meer details

Palmzondag Bevestiging ambtsdragers in Besloten dienst
datum en tijdstip 05-04-2020 om 10.00 uur

Op Palmzondag worden de 3 nieuwe ambtsdragers (Dieneke Blanken-de Vries als ouderling, Andrea Kastelein-Schröder als diaken en Gerrit Huurnink als ouderling-kerkrentmeester) bevestigd in een korte dienst waarbij in totaal inclusief de predikant en de koster, 8 personen in de kerk aanwezig zijn. Dan is makkelijk minimaal 1.5 m afstand te houden. Daarmee treden de 3 nieuwe ambtsdragers toe tot de kerkenraad en zijn we weer compleet behalve de vacature jeugdouderling. De dienst is de beluisteren via kerkradio en vanaf Palmzondagmiddag via de website net als afgelopen zondag.
Er is al een mooie dienst voorbereid voor de bevestiging, een deel daarvan zullen we gebruiken in een viering later dit jaar (wellicht pas in september) met woorden als “We zijn verheugd dat jullie nu ten overstaan van de gemeente kunt en wilt uitspreken dat je het ambt hebt aanvaard en bij de bevestiging in april je ja-woord hebt gegeven”.  Deze gang van zaken is afgestemd met onze classispredikant Ds. Van Beelen en past binnen de kerkorde.
 
meer details

Dienst
datum en tijdstip 09-04-2020 om 20.00 uur
Witte donderdag
meer details

Dienst
datum en tijdstip 10-04-2020 om 20.00 uur
Goede vrijdag
meer details

 
Stand van zaken en richtlijnen coronavirus in en rondom kerk en gemeente

In verband met de toestand rondom het coronavirus (COVID-19) heeft de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) donderdagmiddag 12 maart j.l. richtlijnen uitgevaardigd met betrekking tot de wijze van handelen in en om de kerk en gemeente in de komende weken.

Wij raden u aan om steeds de de actuele informatie van de Rijksoverheid en het RIVM via de media te volgen en zo mogelijk te bekijken op de website: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19

Voor de regionale situatie kunt u de site van de GGD in uw regio bekijken: https://www.ggd.nl/

Het landelijke bureau van de PKN informeert de gemeenten, kerkenraden en het publiek via de eigen website: https://www.protestantsekerk.nl/nieuws/richtlijnen-rondom-het-coronavirus/

De kerkenraad houdt zich zeker gedurende deze crisis zoveel mogelijk aan alle adviezen en richtlijnen in het belang van de volksgezondheid.

Over de maatregelen die wij binnen onze eigen gemeente hebben genomen en/of nog zullen nemen kunt u lezen op onze website.
Wij proberen de informatie steeds te actualiseren zodra daar aanleiding toe is.


 

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.