Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse gemeente te Wichmond
 
 
ANBI-pagina ANBI-pagina

ANBI - informatie van:

1. Protestantse gemeente te Wichmond
2. Diaconie van de Protestantse gemeente te Wichmond

--

N.B.:
Aan het samenstellen, completeren an actualiseren van deze pagina wordt momenteel - april 2018 -  gewerkt.  Vanaf 1 januari 2016 staan, conform de wettelijke verplichtingen, op deze pagina de zogenaamde ANBI-gegevens gepubliceerd. De publicatie van deze gegevens op internet zijn met ingang van 2016 een vereiste, omdat de gemeenten en diaconieën binnen de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) vanaf dan allemaal zelfstandig vallen onder de overheidsregels voor Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI). Tot dat moment was er sprake van een ANBI-status op basis een groepsbeschikking die de Belastingdienst heeft afgegeven voor de PKN als geheel, dus ook geldend voor gemeenten en diaconieën afzonderlijk. Uw giften aan een ANBI waren en zijn in beginsel fiscaal aftrekbaar. Dat geldt ook voor uw giften aan de Wichmondse kerk en diaconie. Vanwege de met ingang van 2016 geldende eisen moet uit de hier gepubliceerde gegevens onder meer blijken dat onze gemeente en diaconie geen commerciële, maar een 'algemeen nut beogende' instelling zijn.

Laatste activiteit m.b.t. revisie/aanvulling - 10 april 2018: invoeren specifiek RSIN Diaconie; Een (verkorte) staat van baten en lasten, met toelichting: Jaar: 2016 voor de Diaconie van de Protestantse gemeente te WIchmond, conform recentelijke aanwijzing van ANBI Expertisecentrum Belastingdienst.

--
 

1. ANBI-gegevens Protestantse gemeente te Wichmond


A. Algemene gegevens
Naam ANBI Protestantse gemeente te Wichmond
Telefoonnummer 0575 570 993 (scriba/secretaris)
RSIN/Fiscaal nummer 005 226 156
URL/Adres website http://wichmond.protestantsekerk.net
E-mail
Adres Dorpsstraat 16
Postcode 7234 SN
Plaats Wichmond
 
De Protestantse gemeente te Wichmond is in Wichmond-Vierakker de plaatselijke Christelijke geloofsgemeenschap, de gemeente, die deel uitmaakt van het landelijke kerkgenootschap Protestantse Kerk in Nederland. In haar statuut, de Kerkorde van       de Protestantse Kerk in Nederland (zie: http://www.protestantsekerk.nl/Lists/PKN-Bibliotheek/Kerkorde-en-ordinanties-compleet.pdf), staat dit als volgt omschreven: Een gemeente is de gemeenschap die, geroepen tot eenheid, getuigenis en dienst, samen-    komt rondom Woord en sacramenten. (ordinantie 2-1-1 Kerkorde). De gemeente is een zelfstandig onderdeel van het kerkgenootschap als bedoeld in artikel 2:2 BW en heeft eigen rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11-5-1 Kerkorde. (Zie tevens: http://www.protestantsekerk.nl/actief-in-de-kerk/Kerkorde/Paginas/Kerkorde-en-Ordinanties.aspx)

B. Samenstelling bestuur
De Kerkenraad geeft leiding aan de gemeente en wordt gevormd door ambtsdragers van onze gemeente, die zijn gekozen uit de leden van de gemeente. Met het oog op de vervulling van de door de kerkenraad te verrichten taken stelt de kerkenraad het aantal ambtsdragers vast. In de kerkenraad dienen alle ambten aanwezig te zijn, met minimaal de volgende bezetting:
 • de predikant en ten minste twee ouderlingen die niet ook kerkrentmeester zijn;
 • twee ouderlingen die ook kerkrentmeester zijn;
 • drie diakenen
Een voltallige kerkenraad van onze gemeente bestaat momenteel uit:
 • de predikant en zes ouderlingen (twee jeugd- en vier wijkouderlingen);
 • drie ouderlingen-kerkrentmeester;
 • drie diakenen
Voor het werk in verzorgingshuizen is door de kerkenraad een persoon aangesteld om daar praktisch als ouderling te fungeren. Deze persoon maakt echter geen deel uit van het bestuur.

De kerkenraad heeft een voorzitter en een scriba (secretaris). Zij vertegenwoordigen tezamen de kerkenraad, voorzover het niet de vermogensrechtelijke of de diaconale aangelegenheden betreft.

De kerkenraad kent een moderamen dat, werkend als een dagelijks bestuur, de vergaderingen voorbereidt en namens de kerkenraad zaken afhandelt die geen nader uitstel toelaten.

Ons moderamen bestaat ten minste uit:
 • de predikant, de voorzitter en de scriba van de kerkenraad;
 • een ouderling die niet ook kerkrentmeester is;
 • een ouderlng-kerkrentmeester;
 • een diaken
De huidige samenstelling van het moderamen is als volgt:
 • de predikant;
 • een wijkouderling (voorzitter);
 • een ouderling-kerkrentmeester;
 • twee diakenen (waaronder de scriba)
Het College van kerkrentmeesters is namens de kerkenraad verantwoordelijk voor zaken als het beheer van financiële middelen, gebouwen, gronden, het kerkorgel en roerende zaken van de gemeente: de vermogensrechtelijke aangelegenheden, voor zover deze niet van diaconale aard zijn. Daarnaast heeft het college verantwoordelijkheden op het vlak van mensen die beroepsmatig en/of als vrijwilliger voor onze gemeente werkzaam zijn en het bijhouden en bewaren van de registers. De kerkenraad is in dit alles eindverantwoordelijke en keurt jaarlijks de begroting en de jaarrekening die het college presenteert. Het college bestaat uit drie leden: voorzitter, secretaris en penningmeester. Zowel de kerkenraad als het college heeft in verband met het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden contact met het Regionaal college voor de behandeling van beheerszaken (zie: ordinantie 11-8 Kerkorde).

C. Doelstelling en visie
De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.
 1. De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God.
 2. Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen.
 3. Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.
D. Beleidsplan
Het vigerende beleidsplan/de visienota van de Protestantse gemeente te Wichmond kunt u lezen als u in het hoofdmenu binnen deze website de balk Beleidsplan aanklikt.
Het beleidsplan van de Protestantse Kerk in Nederland kunt u vinden op de volgende webpagina: http://www.protestantsekerk.nl/overons/protestantse-kerk/missie-en-visie/Paginas/Visienota-2012.aspx

E. Beloningsbeleid
De beloning op basis van het traktement van de predikant van onze gemeente is geregeld in de Generale regeling rechtspositie predikanten. De organisten zijn allen vrijwilligers die voor hun werkzaamheden een vergoeding ontvangen op basis van een zogenaamde vrijwilligersovereenkomst, evenals onze boekhouder/administrateur. Ook de hulpkrachten bij uitvaarten kunnen een vrijwilligersvergoeding ontvangen. Beloning van medewerkers in loondienst, zoals onze beroepskosters/beheerders, is geregeld in de Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland. Alle kosters uit de vrijwillige poule verrichten hun als zodanig uit te voeren taken zonder enige beloning. Leden van kerkenraad, colleges en commissies ontvangen als zodanig geen beloning voor het uitoefenen van hun ambt of functie. Alleen daadwerkelijk onkosten kunnen aan hen worden vergoed. (Voor op het bovenstaande betrekking hebbende regelingen zie o.a. de webpagina's: http://www.protestantsekerk.nl/actief-in-de-kerk/arbeidsvoorwaarden/Paginas/Default.aspx;   http://www.protestantsekerk.nl/actueel/Nieuws/nieuwsoverzicht/Paginas/Actuele-Generale-regelingen.aspx.)
 
F. Verslag Activiteiten
De kerkenraad heeft de algehele eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het (plaatselijk) kerkenwerk. De Kerkorde delegeert, vertrouwt een aantal taken toe, aan colleges: het College van kerkrentmeesters en het College van diakenen. Deze waken voor het behoud van de financiële slagkracht en continuïteit van gemeente en diaconie en leggen daarover middels een jaarverslag rekenschap en verantwoording af aan de kerkenraad, en daarmee aan de gemeente die inzagerecht heeft en desgewenst kanttekeningen kan plaatsen. Een samenvatting van deze jaarcijfers is onderaan deze pagina opgenomen.

G. Voorgenomen bestedingen
De verwachte bestedingen (begroting) van de gemeente sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk kent in wezen een grote mate van continuïteit: de predikant en andere betaalde verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats zonder dat er veel schommelingen zichtbaar zijn. Een uitzondering daarop vormde in de afgelopen jaren het onverwacht kunnen aanhouden van onze pastorie doordat deze deels particulier verhuurt kon worden aan de nieuwe predikant en deels voor diaconale doeleinden en gebruik voor bijeenkomsten van de gemeente en de plaatselijke gemeenschap beschikbaar is gekomen. Dit had tot gevolg dat er onverwacht bestedingen gedaan moesten worden, die mogelijk waren dankzij een mede daarvoor bestemd legaat. Andere niet-reguliere voorgenomen bestedingen zijn de aanpassing van het zaalgedeelte van de kerk, Withmundi, na het voortijdige vertrek van een van medegebruiker kinderopvang Avonturijn, en de sanering van een tweetal loodsen op het perceel van ons kerkgebouw. Beide zullen naar verwachting worden uitgevoerd in 2016-2017, maar zolang burgerlijke overheden geen uitsluitsel hebben gegeven over de mogelijkheden en voorwaarden met betrekking tot renovatie, sanering en gebruik, is hierover nog geen nadere informatie te geven. In de staat Begroting Protestantse gemeente te Wichmond 2015 in het overzicht van de cijfers hieronder bij G.(1), zijn de voorgenomen bestedingen voor 2015 beknopt weergegeven.

H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting
De staat van baten en lasten H.(1), Jaarrekening Protestantse gemeente te Wichmond 2014, geeft de kolom Begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen voor het verslagjaar 2014. De kolom Rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen in het verslagjaar 2014. De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen, met inachtneming van wat hierboven bij G. is vermeld, niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen 2015 van het verslagjaar 2014. De voorgenomen bestedingen vindt u hieronder bij Begroting Protestantse gemeente te Wichmond 2015.


Bij G.(1) - Voorgenomen bestedingen - beknopt overzicht
Uit: Begroting Protestantse gemeente te Wichmond 2015

(Bedragen in €)
Baten onroerende zaken 27.087,16
Rentebaten     750,00
Bijdragen levend geld 52.200,00
Totaal baten 80.037,16
Lasten kerkgebouw (inclusief orgel) 6.625,00
Lasten Withmundi 1.025,00
Lasten pastorie 5.025,00
Overig bebouwd 650,00
Overig onbebouwd 930,00
Afschrijvingen 2.965,10
Pastoraat 35.230,00
Lasten kerkdiensten 2.435,00
Verplichten/bijdragen 4.500,00
Koster 3.275,00
Overige lasten personeel 2.330,00
Kosten beheer en administratie 1.975,00
Bank- en girokosten 50,00
Totaal lasten 67.015,10
Saldo Baten min Lasten 13.022,06
Toevoeging aan onderhoudsfonds 13.000,00
Begroting goedgekeurd bij kerkenraadsbesluit - 10 november 2014


Bij H.(1) - Verkorte staat van baten en lasten met toelichting
Uit: Jaarrekening Protestantse gemeente te Wichmond 2014

(Bedragen in €)

Resutaat
 
Rekening 2014 Begroting 2014
Baten onroerende zaken 27.392,40 29.564,00
Rentebaten 765,16 750,00
Bijdragen levend geld 79.530,13 53.700,00
Totaal baten 107.687,69 84.014,00
     
Lasten kerkgebouw 7.843,66 12.475,00
Lasten Withmundi 2.326,24 500,00
Lasten pastorie 22.256.09 790,00
Onderhoud orgel 507.58,00 300,00
Overig bebouwd 625,34 900,00
Overig onbebouwd 1.713,26 600,00
Afschrijvingen 2.728,11 2.875,27
Pastoraat 35.613,97 37.500,00
Lasten kerkdiensten e.d. 2.796,93 2.225,00
Verplichtingen/bijdragen 4.171,23 4.175,00
Koster 4.107,61 3.325,00
Overige lasten personeel 2.949,77 2.600,00
Kosten beheer en administratie 1724,98 1.425,00
Bank- en girokosten 236,86 100,00
Totaal lasten 89.601,63 69.790,27
     
Saldo baten min lasten 18.086,06 14.223,73
Toevoeging aan fondsen 17.500,00 3.500,00
Ontrekking aan fondsen 0,00 0,00
Overige baten en lasten 381,58 1.500,00
  17.881,58 5.000,00
Resultaat 204,48 9.223,73
De goedgekeurde Jaarrekening 2014 is in te zien bij het College van kerkrentmeesters


Toelichting
Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden, lidmaten, wordt elk jaar via Actie Kerkbalans gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren. Daarbij zijn er opbrengsten uit collectes tijdens kerkdiensten, giften en legaten. Soms bezit de kerkelijke gemeente ook nog enig vermogen in de vorm van woningen (pastorie), gebouwen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de gemeente nagelaten met een specifieke bestemming en kunnen onroerende zaken niet worden verkocht, of alleen dan, wanneer de wens van de (veelal overleden) gever(s) niet langer zou (kunnen) worden gerespecteerd. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de gemeente. In Nederland ontvangen kerkgenootschappen als zodanig geen overheidssubsidie. Wel kan men soms in aanmerking komen voor subsidie ten behoeve van de restauratie en instandhouding van een monumentaal (kerk)gebouw, een kerkorgel of voor een bijzonder project. Een belangrijk deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat en eredienst, in de vorm van de betaling aan predikanten en voorgangers (vergoeding gastpredikanten en traktement eigen predikant (0,4 fte)) en aan de organisatie van de diverse kerkelijke activiteiten. Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, voor het houden van erediensten in onze kerk, aan de kosten van de eigen organisatie en bijdragen voor het in stand houden van het landelijke kerkenwerk. (Voorbeelden: energie, verzekeringen, veiligheid, belastingen, heffingen en leges, salaris kosters, vergoeding vrijwillig personeel, onkosten vrijwilligers, enz.)
 

2. ANBI-gegevens Diaconie van de Protestantse gemeente te Wichmond

A. Algemene gegevens
Naam ANBI Diaconie van de Protestantse gemeente te Wichmond
Telefoonnummer 0575 570 993 (scriba/secretaris)
RSIN/Fiscaal nummer 824134588
URL/Adres website http://wichmond.protestantsekerk.net
E-mail
Adres Dorpsstraat 16
Postcode 7234 SN
Plaats Wichmond

De Diaconie van de Protestantse gemeente te Wichmond is een zelfstandig onderdeel van de hierboven vermelde Protestantse gemeente te Wichmond, en daarmee van de Protestantse Kerk in Nederland. Deze diaconie heeft dan ook rechtspersoonlijkheid op grond van artikel 2:2 BW, wat tevens is vastgelegd in ordinantie 11-5-2 Kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland, het statuut van het kerkgenootschap.
 
De gemeente vervult haar diaconale roeping in de kerk en in de wereld door in de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid te delen wat haar aan gaven geschonken is, te helpen waar geen helper is en te getuigen van de gerechtigheid van God waar onrecht geschiedt. (Cit. artikel X-3 Kerkorde)

Daarmee is de taak en opdracht van de diaconie omschreven.

B. Samenstelling bestuur
Het bestuur van de diaconie bestaat uit het College van diakenen, dat deel uitmaakt van de kerkenraad van de hierboven beschreven Protestantse gemeente te Wichmond en dat drie leden, de diakenen, telt: een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. Het College van diakenen is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en de eigendommen van de diaconie. De Kerkenraad is eindverantwoordelijke, hetgeen tot uitdrukking komt in het feit dat deze jaarlijks de begroting en de jaarrekening keurt. Zowel de kerkenraad als het college staat middels het toezicht op vermogensrechtelijke aangelegenheden in contact met het Regionaal college voor de behandeling van beheerszaken, conform ordinantie 11-8 Kerkorde.

C. Doelstelling en visie
De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.
 1. De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God.
 2. Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen.
 3. Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.
De specifieke doelstelling en visie van de diaconie kan worden verwoord met de omschrijving zoals die in artikel X-3 Kerkorde genoemd staat: De gemeente vervult         haar diaconale roeping in de kerk en in de wereld door in de dienst van barmhartigheid         en gerechtigheid te delen wat haar aan gaven geschonken is, te helpen waar geen helper      is en te getuigen van de gerechtigheid van God waar onrecht geschiedt.

D. Beleidsplan
Het vigerende beleidsplan/de visienota van de Protestantse gemeente te Wichmond kunt u lezen als u in het hoofdmenu binnen deze website de balk Beleidsplan. Er is momenteel geen afzonderlijk beleidsplan voor de diaconie. Het beleidsplan van de Protestantse Kerk in Nederland kunt u vinden op de volgende webpagina: http://www.protestantsekerk.nl/overons/protestantse-kerk/missie-en-visie/Paginas/Visienota-2012.aspx

E. Beloningsbeleid
Leden van het College van diakenen ontvangen als zodanig geen beloning voor hun werkzaamheden voor diaconie of kerkenraad. Alleen de daadwerkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed. Ditzelfde geld voor leden van de aan de diaconie gelieerde commissies: de Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking Cie. (ZWO-groep) en de Diaconale Pastorie Cie. (DPC).

F. Verslag Activiteiten
De kerkenraad heeft de algehele eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het (plaatselijk) kerkenwerk. De Kerkorde delegeert, vertrouwt een aantal taken toe, aan colleges: het College van kerkrentmeesters en het College van diakenen. Deze waken voor het behoud van de financiële slagkracht en continuïteit van gemeente en diaconie en leggen daarover in een jaarverslag rekenschap en verantwoording af aan de kerkenraad, en daarmee aan de gemeente die inzagerecht heeft en desgewenst kanttekeningen kan plaatsen. Een samenvatting van de cijfers is onder deze tekst opgenomen. De diaconie heeft een aantal gronden en enkele woningen in bezit en beheert deze indachtig de diaconale taak. Een deel van deze gronden wordt verpacht dan wel verhuurd. De overige inkomsten voor de diaconie komen bijvoorbeeld uit collectes tijdens kerkdiensten, giften en (verkoop)acties. De diaconie verschaft de diakenen de middelen om hun ambt uit te oefenen, bijvoorbeeld het financieel ondersteunen van behoeftigen. Het beheer van de diaconie is strikt gescheiden van het beheer van de kerk/gemeente.

Verdere activiteiten van de diaconie dan wel de diakenen zijn onder meer:
 • (mede) verzorgen Maaltijd van de Heer (Heilig Avondmaal);
 • coördineren ZWO-groep (Zending Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking);
 • zorg voor kerkradio voor hen die niet bij diensten in de kerk aanwezig kunnen zijn;
 • verzorgen van wekelijkse bloemengroet aan ouderen, zieken en anderen;
 • beschikbaar stellen van het diaconale deel van de pastorie voor activiteiten;
 • contacten onderhouden met Diaconaal Netwerk Bronckhorst, voedselbank(en), instellingen als Het Passion in Hummelo, Hospice Zutphen enz.;
 • ondersteunen van ontwikkelingsprojecten in het buitenland waarbij gemeenteleden betrokken zijn

G.(2) Voorgenomen bestedingen
De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekening over de voorgaande jaren. Het plaatselijk diaconaal werk vertoont een grote mate van continuïteit.

Bedragen in €
  Begroting 2016
Baten  
Opbrengst uit bezittingen 19.550
Bijdragen gemeenteleden 4.500
Totaal baten 24.050
   
Lasten  
Bestedingen diaconaal werk: plaatselijk, landelijk, wereldwijd 16.600
Bestedingen kerkdiensten, catechese en gemeentewerk 300
Bijdragen aan andere organen binnen de Kerk 1.700
Lasten overige diaconale eigendommen en inventarissen 5.350
Lasten beheer en administratie, bankkosten en rente 200
Totaal lasten 24.150
Resultaat 100-H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting
Onderstaande staat H.(2) van baten en lasten geeft via de kolom Begroting geen inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen van de diaconie in het verslagjaar 2017. De kolom Rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen. De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen naar verwachting niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.

H.(2) Baten en lasten
Uit: Jaarrekening College van diakenen van de Protestantse gemeente te Wichmond 2016

Bedragen in €
  Rekening 2016 Rekening 2015
Baten    
Opbrengsten uit bezittingen 17.652 18.176
Bijdragen gemeenteleden 7.168 6.400
Totaal baten 24.820 24.576
     
Lasten    
Bestedingen diaconaal werk: plaatselijk, landelijk, wereldwijd 18.409 20.378
Bestedingen kerkdiensten, catechese en gemeentewerk 338- 9.734-
Bijdragen aan andere organen binnen de Kerk 1.593 1.319
Lasten overige diaconale eigendommen en inventarissen 3.771 3.549
Lasten beheer en administratie, bankkosten en rente 330 169
Totaal lasten 23.765 15.681
Resultaat 1.055 8.895
De goedgekeurde Jaarrekening 2016 is in te zien bij het College van diakenen
 
Toelichting
Kerkgenootschappen en hun onderdelen, waaronder de diaconieën, zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan kerkleden en derden wordt via diverse collectes en acties gevraagd om een bijdrage te leveren aan het diaconale werk van de diaconie van de kerkelijke gemeente. De diaconie bezit vermogen in de vorm van enkele percelen grond, een tweetal woningen en geldmiddelen. In 2015 en 2016 heeft de diaconie de aandelenportefeuille en overige waardepapieren vervreemd.  De opbrengsten uit het vermogen worden aangewend voor de werken van de diaconie. Alle ontvangen inkomsten van de diaconie worden besteed aan het diaconale werk, zowel plaatselijk, landelijk als wereldwijd, in de vorm van ondersteuning van velerlei activiteiten en door aanvulling van voor specifieke projecten gehouden inzamelingen en/of acties. Daarnaast worden de ontvangen inkomsten besteed aan de vereiste bijdrage voor het in stand houden van het landelijke diaconale werk van de Protestantse Kerk (diaconaal quotum). Onder Kosten beheer en administratie zijn opgenomen kosten voor administratie en beheer van de diaconale bezittingen. De negatieve lasten voor 2015 en 2016 zijn incidenteel.

--

Disclaimer  -  Aan deze webpagina en/of de daarop getoonde informatie kunnen geen rechten worden ontleend

Definities
:
1. Eigenaar: Protestantse gemeente te Wichmond; Diaconie van de Protestantse gemeente te Wichmond
2. U: De bezoeker en gebruiker van deze website en webpagina
3. Gebruik(en): Iedere denkbare handeling, daarbij inbegrepen het bezoeken van deze website en webpagia en het lezen van de getoonde informatie
4. Informatie: Alle op deze website en webpagina getoonde inhoud, ook wel 'content' genoemd, evenals de informatie op websites dan wel webpagina's van derden
5. Derden: Alle entiteiten, natuurlijke personen of rechtspersonen, niet zijnde de eigenaar

 
Deze disclaimer geldt met name voor de webpagina die u nu bekijkt, evenals voor de website waarvan deze pagina deeluitmaakt.
Met het gebruik van deze webpagina en/of de daarop getoonde informatie stemt u in met deze disclaimer.
De informatie is door de eigenaar met de grootst mogelijke zorg samengesteld, maar deze aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van eventuele onjuistheden of onvolkomenheden daarvan.
De eigenaar is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de informatie die wordt getoond op aan deze website dan wel deze webpagina gelinkte websites dan wel webpagina's van derden, noch voor informatie van derden waarnaar anderszins wordt verwezen.

Met ongeautoriseerd en/of oneigenlijk gebruik van deze website dan wel webpagina en/of de daarop getoonde informatie maakt u inbreuk op (intellectuele) rechten van de eigenaar.
Toestemming tot het gebruik van op deze website dan wel webpagina getoonde informatie, of delen daarvan, op publiek toegankelijke plaatsen dient voorafgaand aan dat gebruik schriftelijk te worden aangevraagd en wordt uitsluitend schriftelijk verleend door de eigenaar.

 
 

terug
 
 
 
 

Kerkdienst
datum en tijdstip 22-07-2018 om 10.00 uur
Kinderoppas: Jo Wiersum

Collectes, giften, acties: college van diakenen
meer details

Oecumenische oogstdankviering
datum en tijdstip 18-08-2018 om 19.30 uur

meer details

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.