Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse gemeente te Wichmond
 
 
ANBI-pagina ANBI-pagina

ANBI - informatie van:

1. Protestantse gemeente te Wichmond
2. Diaconie van de Protestantse gemeente te Wichmond

--

N.B.:
Aan het samenstellen, completeren an actualiseren van deze pagina wordt momenteel - juni 2020 -  gewerkt.  Vanaf 1 januari 2016 staan, conform de wettelijke verplichtingen, op deze pagina de zogenaamde ANBI-gegevens gepubliceerd. De publicatie van deze gegevens op internet zijn met ingang van 2016 een vereiste, omdat de gemeenten en diaconieën binnen de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) vanaf dan allemaal zelfstandig vallen onder de overheidsregels voor Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI). Tot dat moment was er sprake van een ANBI-status op basis een groepsbeschikking die de Belastingdienst heeft afgegeven voor de PKN als geheel, dus ook geldend voor gemeenten en diaconieën afzonderlijk. Uw giften aan een ANBI waren en zijn in beginsel fiscaal aftrekbaar. Dat geldt ook voor uw giften aan de Wichmondse kerk en diaconie. Vanwege de met ingang van 2016 geldende eisen moet uit de hier gepubliceerde gegevens onder meer blijken dat onze gemeente en diaconie geen commerciële, maar een 'algemeen nut beogende' instelling zijn.


--
 

1. ANBI-gegevens Protestantse gemeente te Wichmond


A. Algemene gegevens
Naam ANBI Protestantse gemeente te Wichmond
Telefoonnummer 0575 521876(scriba/secretaris)
RSIN/Fiscaal nummer 005226156
URL/Adres website http://wichmond.protestantsekerk.net
E-mail pknwichmond@gmail.com
Adres Dorpsstraat 16
Postcode 7234 SN
Plaats Wichmond
 
De Protestantse gemeente te Wichmond is in Wichmond-Vierakker de plaatselijke Christelijke geloofsgemeenschap, de gemeente, die deel uitmaakt van het landelijke kerkgenootschap Protestantse Kerk in Nederland. In haar statuut, de Kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland (zie: https://www.protestantsekerk.nl/download7956/Kerkorde%20en%20ordinanties%20-%20versie%20november%20-%20editie%2012-2018.pdf ), staat dit als volgt omschreven: Een gemeente is de gemeenschap die, geroepen tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten. (ordinantie 2-1-1 Kerkorde). De gemeente is een zelfstandig onderdeel van het kerkgenootschap als bedoeld in artikel 2:2 BW en heeft eigen rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11-5-1 Kerkorde.

B. Samenstelling bestuur
De Kerkenraad geeft leiding aan de gemeente en wordt gevormd door ambtsdragers van onze gemeente, die zijn gekozen uit de leden van de gemeente. Met het oog op de vervulling van de door de kerkenraad te verrichten taken stelt de kerkenraad het aantal ambtsdragers vast. In de kerkenraad dienen alle ambten aanwezig te zijn, met minimaal de volgende bezetting:
 • de predikant en ten minste twee ouderlingen die niet ook kerkrentmeester zijn;
 • twee ouderlingen die ook kerkrentmeester zijn;
 • drie diakenen
Een voltallige kerkenraad van onze gemeente bestaat 'statutair' momenteel uit:
 • de predikant en zes ouderlingen (twee jeugd- en vier wijkouderlingen);
 • drie ouderlingen-kerkrentmeester;
 • drie diakenen
Voor het werk in verzorgingshuizen is door de kerkenraad een persoon aangesteld om daar praktisch als ouderling te fungeren. Deze persoon maakt echter geen deel uit van het bestuur.

De kerkenraad heeft een voorzitter en een scriba (secretaris). Zij vertegenwoordigen tezamen de kerkenraad, voorzover het niet de vermogensrechtelijke of de diaconale aangelegenheden betreft.

De kerkenraad kent een moderamen dat, werkend als een dagelijks bestuur, de vergaderingen voorbereidt en namens de kerkenraad zaken afhandelt die geen nader uitstel toelaten.

Ons moderamen bestaat statutair ten minste uit:
 • de predikant, de voorzitter en de scriba van de kerkenraad;
 • een ouderling die niet ook kerkrentmeester is;
 • een ouderlng-kerkrentmeester;
 • een diaken.
De huidige samenstelling van het moderamen is als volgt:
 • de predikant;
 • twee diakenen (waaronder de scriba en de voorzitter);
 • een ouderling-kerkrentmeester (tweede voorzitter);
 • een wijkouderling.
Het College van kerkrentmeesters is namens de kerkenraad verantwoordelijk voor zaken als het beheer van financiële middelen, gebouwen, gronden, het kerkorgel en roerende zaken van de gemeente: de vermogensrechtelijke aangelegenheden, voor zover deze niet van diaconale aard zijn. Daarnaast heeft het college verantwoordelijkheden op het vlak van mensen die beroepsmatig en/of als vrijwilliger voor onze gemeente werkzaam zijn en het bijhouden en bewaren van de registers. De kerkenraad is in dit alles eindverantwoordelijke en keurt jaarlijks de begroting en de jaarrekening die het college presenteert. Het college bestaat uit drie leden: voorzitter, secretaris en penningmeester. Zowel de kerkenraad als het college heeft in verband met het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden contact met het Regionaal college voor de behandeling van beheerszaken (zie: ordinantie 11-8 Kerkorde).

C. Doelstelling en visie
De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.
 1. De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God.
 2. Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen.
 3. Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.
D. Beleidsplan
Het vigerende beleidsplan/de visienota van de Protestantse gemeente te Wichmond kunt u lezen als u deze link aanklikt .
Het beleidsplan van de Protestantse Kerk in Nederland kunt u vinden op de volgende webpagina: https://www.protestantsekerk.nl/data/import/11bfb7b41f17a38a81db31fa360ee059.pdf

E. Beloningsbeleid
De beloning op basis van het traktement van de predikant van onze gemeente is geregeld in de Generale regeling rechtspositie predikanten. De organisten zijn allen vrijwilligers die voor hun werkzaamheden een vergoeding ontvangen op basis van een zogenaamde vrijwilligersovereenkomst, evenals onze boekhouder/administrateur. Ook de hulpkrachten bij uitvaarten kunnen een vrijwilligersvergoeding ontvangen. Beloning van medewerkers in loondienst, zoals onze beroepskosters/beheerders, is geregeld in de Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland. Alle kosters uit de vrijwillige poule verrichten hun als zodanig uit te voeren taken zonder enige beloning. Leden van kerkenraad, colleges en commissies ontvangen als zodanig geen beloning voor het uitoefenen van hun ambt of functie. Alleen daadwerkelijk onkosten kunnen aan hen worden vergoed. (Voor op het bovenstaande betrekking hebbende regelingen zie o.a. de webpagina's: https://www.protestantsekerk.nl/generale-regelingen
 
F. Verslag Activiteiten
De kerkenraad heeft de algehele eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het (plaatselijk) kerkenwerk. De Kerkorde delegeert, vertrouwt een aantal taken toe, aan colleges: het College van kerkrentmeesters en het College van diakenen. Deze waken voor het behoud van de financiële slagkracht en continuïteit van gemeente en diaconie en leggen daarover middels een jaarverslag rekenschap en verantwoording af aan de kerkenraad, en daarmee aan de gemeente die inzagerecht heeft en desgewenst kanttekeningen kan plaatsen. Een samenvatting van deze jaarcijfers is onderaan deze pagina opgenomen.

G. Voorgenomen bestedingen
De verwachte bestedingen (begroting) van de gemeente sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk kent in wezen een grote mate van continuïteit: de predikant en andere betaalde verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats zonder dat er veel schommelingen zichtbaar zijn. Een uitzondering daarop vormde in de afgelopen jaren het onverwacht kunnen aanhouden van onze pastorie doordat deze deels particulier verhuurt kon worden aan de nieuwe predikant en deels voor diaconale doeleinden en gebruik voor bijeenkomsten van de gemeente en de plaatselijke gemeenschap beschikbaar is gekomen. Dit had tot gevolg dat er onverwacht bestedingen gedaan moesten worden, die mogelijk waren dankzij een mede daarvoor bestemde legaten en schenkingen. Andere niet-reguliere voorgenomen bestedingen zijn de aanpassing/arbeidsveilig maken van de kerkzolder en de toegang daartoe en de sanering van een tweetal loodsen op het perceel van ons kerkgebouw. Beide zullen naar verwachting worden uitgevoerd in 2019-2023, maar zolang burgerlijke overheden geen uitsluitsel hebben gegeven over de mogelijkheden en voorwaarden met betrekking tot renovatie, sanering en gebruik van de loodsen, is hierover nog geen nadere informatie te geven.
 
H. Verkorte staat van baten en lasten    


             
 

2. ANBI-gegevens Diaconie van de Protestantse gemeente te Wichmond

A. Algemene gegevens
Naam ANBI Diaconie van de Protestantse gemeente te Wichmond
Telefoonnummer 0575 521876 (scriba/secretaris)
RSIN/Fiscaal nummer 824134588
URL/Adres website http://wichmond.protestantsekerk.net
E-mail pknwichmond@gmail.com
Adres Dorpsstraat 16
Postcode 7234 SN
Plaats Wichmond

De Diaconie van de Protestantse gemeente te Wichmond is een zelfstandig onderdeel van de hierboven vermelde Protestantse gemeente te Wichmond, en daarmee van de Protestantse Kerk in Nederland. Deze diaconie heeft dan ook rechtspersoonlijkheid op grond van artikel 2:2 BW, wat tevens is vastgelegd in ordinantie 11-5-2 Kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland, het statuut van het kerkgenootschap.
 
De gemeente vervult haar diaconale roeping in de kerk en in de wereld door in de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid te delen wat haar aan gaven geschonken is, te helpen waar geen helper is en te getuigen van de gerechtigheid van God waar onrecht geschiedt. (Cit. artikel X-3 Kerkorde)

Daarmee is de taak en opdracht van de diaconie omschreven.

B. Samenstelling bestuur
Het bestuur van de diaconie bestaat uit het College van diakenen, dat deel uitmaakt van de kerkenraad van de hierboven beschreven Protestantse gemeente te Wichmond en dat drie leden, de diakenen, telt: een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. Het College van diakenen is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en de eigendommen van de diaconie. De Kerkenraad is eindverantwoordelijke, hetgeen tot uitdrukking komt in het feit dat deze jaarlijks de begroting en de jaarrekening keurt. Zowel de kerkenraad als het college staat middels het toezicht op vermogensrechtelijke aangelegenheden in contact met het Regionaal college voor de behandeling van beheerszaken, conform ordinantie 11-8 Kerkorde.

C. Doelstelling en visie
De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.
 1. De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God.
 2. Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen.
 3. Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.
De specifieke doelstelling en visie van de diaconie kan worden verwoord met de omschrijving zoals die in artikel X-3 Kerkorde genoemd staat: De gemeente vervult haar diaconale roeping in de kerk en in de wereld door in de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid te delen wat haar aan gaven geschonken is, te helpen waar geen helper is en te getuigen van de gerechtigheid van God waar onrecht geschiedt.

D. Beleidsplan
Het vigerende beleidsplan/de visienota van de Protestantse gemeente te Wichmond kunt u lezen als u deze link aanklikt . Er is momenteel geen afzonderlijk beleidsplan voor de diaconie. Het beleidsplan van de Protestantse Kerk in Nederland kunt u vinden op de volgende webpagina: https://www.protestantsekerk.nl/data/import/11bfb7b41f17a38a81db31fa360ee059.pdf
 

E. Beloningsbeleid
Leden van het College van diakenen ontvangen als zodanig geen beloning voor hun werkzaamheden voor diaconie of kerkenraad. Alleen de daadwerkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed. Ditzelfde geld voor leden van de aan de diaconie gelieerde commissies: de Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking Cie. (ZWO-groep) en de Diaconale Pastorie Cie. (DPC).

F. Verslag Activiteiten
De kerkenraad heeft de algehele eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het (plaatselijk) kerkenwerk. De Kerkorde delegeert, vertrouwt een aantal taken toe, aan colleges: het College van kerkrentmeesters en het College van diakenen. Deze waken voor het behoud van de financiële slagkracht en continuïteit van gemeente en diaconie en leggen daarover in een jaarverslag rekenschap en verantwoording af aan de kerkenraad, en daarmee aan de gemeente die inzagerecht heeft en desgewenst kanttekeningen kan plaatsen. Een samenvatting van de cijfers is onder deze tekst opgenomen. De diaconie heeft een aantal gronden en enkele woningen in bezit en beheert deze indachtig de diaconale taak. Een deel van deze gronden wordt verpacht dan wel verhuurd. De overige inkomsten voor de diaconie komen bijvoorbeeld uit collectes tijdens kerkdiensten, giften en (verkoop)acties. De diaconie verschaft de diakenen de middelen om hun ambt uit te oefenen, bijvoorbeeld het financieel ondersteunen van behoeftigen. Het beheer van de diaconie is strikt gescheiden van het beheer van de kerk/gemeente.

Verdere activiteiten van de diaconie dan wel de diakenen zijn onder meer:
 • (mede) verzorgen Maaltijd van de Heer (Heilig Avondmaal);
 • coördineren ZWO-groep (Zending Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking);
 • zorg voor kerkradio voor hen die niet bij diensten in de kerk aanwezig kunnen zijn;
 • verzorgen van wekelijkse bloemengroet aan ouderen, zieken en anderen;
 • beschikbaar stellen van het diaconale deel van de pastorie voor activiteiten;
 • contacten onderhouden met Diaconaal Netwerk Bronckhorst, voedselbank(en), instellingen als Het Passion in Hummelo, Hospice Zutphen enz.;
 • ondersteunen van ontwikkelingsprojecten in het buitenland waarbij gemeenteleden betrokken zijn

G.(2) Voorgenomen bestedingen
De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekening over de voorgaande jaren. Het plaatselijk diaconaal werk vertoont een grote mate van continuïteit.
H. Verkorte staat van baten en lasten

--

Disclaimer  -  Aan deze webpagina en/of de daarop getoonde informatie kunnen geen rechten worden ontleend

Definities
:
1. Eigenaar: Protestantse gemeente te Wichmond; Diaconie van de Protestantse gemeente te Wichmond
2. U: De bezoeker en gebruiker van deze website en webpagina
3. Gebruik(en): Iedere denkbare handeling, daarbij inbegrepen het bezoeken van deze website en webpagia en het lezen van de getoonde informatie
4. Informatie: Alle op deze website en webpagina getoonde inhoud, ook wel 'content' genoemd, evenals de informatie op websites dan wel webpagina's van derden
5. Derden: Alle entiteiten, natuurlijke personen of rechtspersonen, niet zijnde de eigenaar

 
Deze disclaimer geldt met name voor de webpagina die u nu bekijkt, evenals voor de website waarvan deze pagina deeluitmaakt.
Met het gebruik van deze webpagina en/of de daarop getoonde informatie stemt u in met deze disclaimer.
De informatie is door de eigenaar met de grootst mogelijke zorg samengesteld, maar deze aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van eventuele onjuistheden of onvolkomenheden daarvan.
De eigenaar is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de informatie die wordt getoond op aan deze website dan wel deze webpagina gelinkte websites dan wel webpagina's van derden, noch voor informatie van derden waarnaar anderszins wordt verwezen.

Met ongeautoriseerd en/of oneigenlijk gebruik van deze website dan wel webpagina en/of de daarop getoonde informatie maakt u inbreuk op (intellectuele) rechten van de eigenaar.
Toestemming tot het gebruik van op deze website dan wel webpagina getoonde informatie, of delen daarvan, op publiek toegankelijke plaatsen dient voorafgaand aan dat gebruik schriftelijk te worden aangevraagd en wordt uitsluitend schriftelijk verleend door de eigenaar.

 
 
terug
 
 
 
 

Kerkdienst Livestream
datum en tijdstip 25-04-2021 om 10.00 uur
meer details

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.