Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse gemeente te Wichmond
 
 
Beleidsplan Protestantse gemeente te Wichmond (2013 - 2017) Beleidsplan Protestantse gemeente te Wichmond (2013 - 2017)

BELEIDSPLAN

 

Protestantse gemeente te Wichmond

 

2018-2022

 

(kale tekstversie)

 

Inhoudsopgave

 

Voorwoord 5

 

1. Visie 7

 

2. Beschrijving van de Protestantse gemeente 9

 

2A. Eredienst 9

 

2B. Kerkenraad 11

 

2C. Ouderlingen 13

 

2D. Jeugdwerk 15

 

2E. Diaconie 17

 

2F. Kerkrentmeesters 20

 

2G. Kerk met anderen 23

 

3. De kerk en het dorp Wichmond 24

 

3A. De kerkelijke gemeente Wichmond 24

 

3B. De kerk in Wichmond 25

 

3C. Het dorp Wichmond 27

 

 

 

 

 

 

 

Voorwoord

 

Voor u ligt het beleidsplan 2018-2022 van de Protestantse gemeente te Wichmond, zoals vastgesteld door de kerkenraad in haar vergadering op 12 maart 2018.

 

Het opstellen van een beleidsplan is een verplichting vanuit de landelijke kerk. Het zet echter ook aan tot het goed nadenken over wat voor ons echt belangrijk is, wat voor gemeente we willen zijn, en hoe we om denken te gaan met de landelijke trend van dalend kerkbezoek, belangstelling en meedoen. Er zal nog meer dan in het recente verleden een beroep gedaan worden op vrijwilligers. Ook zal er met buurgemeenten worden samengewerkt waar dat behulpzaam is. Tegelijkertijd hecht de gemeente te Wichmond zeer aan haar zelfstandigheid en is het streven om iedere zondag in de dorpskerk een eredienst te hebben en zo de lofzang gaande te houden.

 

Of met de woorden uit visie: de gemeente van Christus te Wichmond weet zich geroepen om de liefde van God zichtbaar te maken in haar woorden en werken. Voor een kleine gemeente zoals de onze vraagt dat om volharding, samenwerking en vindingrijkheid.

 

Maart 2018

De kerkenraad

 

1. Visie


 

De hartslag van het leven….. zo luidt de titel van de visienota van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN).

Woorden ontleend aan een lied, waarvan de hele regel luidt: Is de hartslag van het leven niet de liefde van de Heer? Je zou dat de kern kunnen noemen. Het gaat om het hart dat klopt door geloof, hoop en liefde. Kernwoorden waar de gemeente te Wichmond inhoud aan wil geven in al haar activiteiten, op zondag en door de weeks. We staan als gemeente van Christus in een eeuwenoude traditie.

De kerk van Wichmond weet zich geroepen om de liefde van God zichtbaar te maken in haar woorden en werken. Voor een kleine gemeente zoals de onze vraagt dat om volharding, samenwerking en vindingrijkheid.
We willen diegenen die nu betrokken zijn en de zondagse eredienst en/of andere activiteiten waar we elkaar als gemeente ontmoeten regelmatig bijwonen aan blijven spreken. Evenzeer verlangen we ernaar van belang te zijn voor leden die kerkelijk minder betrokken zijn en voor niet-leden. We zijn zeker niet blind voor landelijke ontwikkelingen (een krimpende kerk die van een centrale plek verhuisd is naar de rand van de samenleving) maar blijven vol vertrouwen in de toekomst. Of zoals gezang 180 het zo mooi verwoordt:


 

Die wolken, lucht en winden

wijst spoor en loop en baan,

zal ook wel wegen vinden,

waarlangs uw voet kan gaan.


 

Dat geldt voor ons individueel maar evenzo voor de gemeente als geheel.

2. Beschrijving van de Protestantse gemeente

 

2A. Eredienst

 

Het doel van de eredienst is dat we elkaar als gemeente ontmoeten om samen God te ontmoeten, te danken en te loven. We luisteren naar wat ons via de bijbelverhalen doorgegeven wordt. De eredienst vormt een inspiratiebron en een bemoediging om de nieuwe week in te gaan.

De eredienst staat onder verantwoordelijkheid van de kerkenraad. Voorganger is de eigen predikant of een gastvoorganger. Specifiek voor een zangdienst (enkele keren per jaar) is dat er geen voorganger is en een preek ontbreekt (meestal wel een declamatie).

Omdat de kerk gevormd wordt door haar leden, vinden we het belangrijk dat verschillende groepen actief bij de kerkdiensten betrokken worden. Een aantal diensten (o.a. ZWO diensten, gezinsdiensten) wordt voorbereid door verschillende groepen, al of niet (zangdienst) in samenwerking met de voorganger.

De huidige variatie aan diensten moet zeker behouden blijven. Het is dringend aan te bevelen een aantal keren per jaar een dienst “anders dan anders” te doen en daarbij niet te veel vast te houden aan de regels van de liturgie. Gezien het feit dat meer dan 30% van de leden tussen de 40 en 60 jaar is, verdient het aanbeveling vooral ook deze leeftijdsgroep bij de voorbereidingen te betrekken. Er zouden dan enkele gesprekken voorafgaande aan de dienst kunnen plaats vinden en op deze manier worden mensen op z’n minst één keer per jaar aangezet tot het nadenken over het geloof en de eredienst.

Bij de eredienst wordt gebruik gemaakt van het eigen boekje “orde van dienst” dat iedereen bij binnenkomst in de kerk krijgt uitgereikt.

De muziek wordt verzorgd door de organist en eventueel door andere muzikanten. We proberen voor een aantal diensten een koor of groep uit te nodigen om in de dienst te zingen of te spelen.

Iedere zondag is er na de dienst koffiedrinken in de voorkamers van de pastorie of in Withmundi. In september is er een Startzondag, als begin van het winterseizoen. De dienst en het verder inhoud geven van het begrip Startzondag wordt voorbereid in samenwerking met de startzondagcommissie.

Naast de zondagse erediensten, zijn er ook diensten op Kerstavond, Witte Donderdag (viering Heilig Avondmaal), Goede Vrijdag, Hemelvaartsdag en Oudejaarsavond. In maart en november is er een avonddienst op biddag, respectievelijk dankdag voor gewas en arbeid. In de veertigdagentijd worden er een aantal vesperdiensten op vrijdagavonden gehouden.

Jaarlijks is er een zondagse eredienst samen met de PKN gemeente Steenderen-Bronkhorst, afwisselend in de dorpskerk van Steenderen en van Wichmond.

 

2B. Kerkenraad

 

De gemeente wordt geleid door de kerkenraad. De kerkenraad wordt gevormd door: de predikant, de ouderlingen (4 wijkouderlingen en 1 jeugdouderling), de 3 diakenen en de 3 ouderlingen – kerkrent-meester. Zij dragen samen de verantwoordelijkheid voor het goed functioneren van de gemeente.

 

De kerkenraad:

zorgt voor de erediensten (prediking, gebeden, doop en avondmaal)

draagt zorg voor de leden van de gemeente (pastoraat)

geeft leiding aan de opbouw en geestelijke vorming van de gemeente

heeft aandacht voor de gemeenschap van de kerk ter plaatse

is verantwoordelijk voor de rol van de kerk in de directe omgeving en wereldwijd (missionair en diaconaal werk)

stelt regels vast ten behoeve van het leven en werken van de gemeente

stelt het beleidsplan vast

behartigt de financiële zaken

heeft een afvaardiging naar de classicale vergadering

denkt mee over inhoudelijke onderwerpen die het wezen van de kerk betreffen en betrekt daar ook de gemeenteleden bij

voert concrete taken uit zoals het vaststellen van regels voor het beroepingswerk (beroepen van een predikant)

 

De kerkenraad komt maandelijks, met uitzondering van de maand augustus bijeen. De kerkenraad kiest jaarlijks uit haar midden een moderamen (dagelijks bestuur), bestaande uit tenminste een preses (voorzitter), een scriba (secretaris) en een assessor (bestuurslid). In elk geval maken de predikant, een ouderling en een diaken deel uit van het moderamen.

De predikant is in het bijzonder verantwoordelijk voor de verkondiging van het Woord, de catechese en de toerusting van de gemeente.

De ouderlingen en de predikant samen hebben een bijzondere verantwoordelijkheid met betrekking tot het wel en wee van de gemeenteleden. In de kerk wordt deze persoonlijke aandacht ‘pastoraat’ genoemd.

De diakenen hebben een bijzondere verantwoordelijkheid met betrekking tot het lenigen van nood in en buiten de gemeente en het toerusten van de gemeente tot diaconaal bewustzijn.

De ouderlingen–kerkrentmeester hebben, onder de verantwoordelijkheid van de gehele kerkenraad, als bijzondere taak het beheer van de vermogensrechtelijke aangelegenheden van de gemeente.

Goede communicatie is van groot belang binnen de gemeente. Kerkblad (zie pagina 22), de vitrinekast aan de rand van het kerkplein en de website http://wichmond.protestantsekerk.net/ spelen hierbij een belangrijke rol.

 

2C. Ouderlingen

 

De ouderlingen richten hun werkzaamheden op het geestelijk welzijn van de gemeente, het pastoraat. Doelstelling van het pastoraat is ’in navolging van Jezus in ontferming omzien naar de medemens’. Het pastoraat wordt uitgevoerd door de predikant, 4 wijkouderlingen, 1 gemeentelid met een bijzondere taak (pastoraat in de verzorgingshuizen) en 1 jeugdouderling, tezamen vormen zij het ouderlingenberaad. De organisatie van het pastoraat staat beschreven in een apart document dat in het ouderlingenberaad jaarlijks wordt bijgesteld. Momenteel zijn er 3 vacatures voor wijkouderling, waarvan 2 al langer dan 1 jaar. Een deel van het wijkouderlingenwerk wordt opgevangen door 2 gemeenteleden die beide wijkouderling zijn geweest maar nu geen deel meer uitmaken van de kerkenraad. Er wordt naar gestreefd de vacatures zo spoedig mogelijk vervuld te krijgen.

De ouderlingen zijn als het ware de “pastorale voelsprieten” in de gemeente. Zij signaleren als er iets in hun wijk aan de hand is, nemen zelf initiatief en/of lichten de predikant en de kerkenraad in. Ouderlingen en predikant houden elkaar op de hoogte over pastorale aangelegenheden in de wijken, door (telefonisch en e-mail) overleg en door middel van maandelijkse vergaderingen. Deze vergaderingen zijn ook van belang voor de ouderlingentoerusting.

De persoonlijke contacten met de gemeenteleden maken de hoofdzaak uit van het werk van de ouderlingen in de gemeente. De ouderlingen vinden het, bij niet direct meelevende leden, moeilijk in te schatten of er behoefte aan contact is. Veelal gaan ze af op hun eigen gevoel en worden de reacties besproken in het ouderlingenoverleg.

De gemeente kan door het werk van de ouderlingen ervaren dat er vanuit de kerk naar hen wordt omgezien. Het op de hoogte gesteld worden van bijzondere gebeurtenissen blijft om aandacht vragen. Er is een bezoekgroep van ca. 25 vrijwilligers (gemeenteleden), die met enige regelmaat op bezoek gaan bij veelal oudere gemeenteleden, die daar prijs op stellen. De ouderlingen organiseren dit en dragen hiervoor de verantwoordelijkheid. Het is tevens een extra voelspriet voor het wel en wee in de betreffende wijk.

Er is geen gestructureerde bezoektraditie in de vorm van een jaarlijks bezoek. De contacten van de ouderlingen liggen in de informele sfeer. Alleen huisbezoeken naar aanleiding van een gemelde geboorte, ziekte, verjaardag of jubileum zijn vaste punten van aandacht. De ouderlingen signaleren de behoefte aan een bezoek van de predikant en geven dat aan hem/haar door.

Tweemaal per jaar (in de week na Pasen en rond de laatste zondag van het kerkelijk jaar) is er huisavondmaal voor hen die vanwege ouderdom of ziekte niet naar de kerk kunnen komen.

Ongeveer zes keer per jaar is er een ontmoetingsmiddag in de pastorie. Deze bijeenkomsten worden geleid door de predikant en er zijn 1 of meer wijkouderlingen aanwezig. Deze middagen hebben telkens een ander thema, zoals ‘mijn doop en kinderbijbels’ of ‘dierendag (Franciscus van Assissi)’ etc.

Elk jaar worden er huissamenkomsten (groothuisbezoek) georganiseerd rondom een bepaald thema. De wijkouderlingen zijn verantwoordelijk voor de organisatie, zij brengen de uitnodigingen rond en openen de avond. De gespreksleiding is in handen van de predikant. Het gespreksonderwerp wordt in overleg met de ouderlingen bepaald. De huissamenkomsten worden goed bezocht ook door gemeenteleden die weinig in de kerk komen (in 2015 waren er 4 samenkomsten met in totaal ca. 60 deelnemers).

 

2D. Jeugdwerk

 

Het jeugdwerk heeft als doel kinderen en jongeren (en hun ouders) te betrekken en betrokken te houden bij geloof en de kerk.

Het jeugdwerk bestaat uit tweemaal per jaar twee Jongeren-En-Kerk (JEK) avonden voor jongeren vanaf 12 jaar en Wichems Weerzien (ca. 3x per jaar) voor jongeren die net de basisschool hebben verlaten. Hierbij wordt meestal een gezellige activiteit georganiseerd. Het doel hiervan is voornamelijk het onderhouden van contacten, gezelligheid vinden met andere gelovige jongeren en vooral plezier hebben samen.

Om de week is er de meisjesclub voor de bovenbouw van de basisschool: ontstaan binnen de gemeente maar inmiddels een brede club zonder directe binding met de kerkelijke gemeente.

Elke eerste zondag van de maand (met uitzondering van de maanden juli en augustus) is er een dienst voor jong en oud (gezinsdienst), voorbereid door enkele ouders die daar plezier aan beleven samen met de voorganger. Er is in het eerste kwartaal van 2018 een avond voor ouders van basisschool-kinderen georganiseerd om hen te vragen wat zij van de kerk verwachten.

Er wordt naar gestreefd enkele diensten per jaar te organiseren waarbij jongeren actief deelnemen in de voorbereiding en uitvoering en waarbij zij een grote mate van vrijheid krijgen met betrekking tot hun inbreng. Op de kerstmorgen wordt er door de jeugd (4-18) samen met de voorganger een vrolijke dienst gehouden. De ene keer kan dat een musical zijn, de andere keer meer met muziek. Ieder jaar wordt opnieuw bekeken wat er op de kerstmorgen gedaan wordt. Van belang is dat de jeugd er zoveel mogelijk bij betrokken wordt.

Tweemaal per jaar wordt samen met de plaatselijke “school voor interconfessioneel RK/PC-basisonderwijs De Garve” een oecumenische dienst gevierd. Samen met basisschool De Garve wordt jaarlijks aan de schoenendoosactie van Edukans deelgenomen. De jeugdouderling organiseert en verzamelt alle schoenendozen en brengt ze naar het verzamelpunt. Dit met als doel; kinderen te leren dat er mensen zijn die weinig tot niets hebben en onze kinderen te leren om iets moois van zichzelf te geven aan kinderen die het minder hebben.

In Adventstijd en in de veertigdagentijd is er een speciaal project voor de kinderen. Ze maken dan het begin van de eredienst mee, en gaan daarna in Withmundi aan het knutselen rond een thema.

Na een aantal jaren zonder kindernevendienst, wordt hiermee in 2018 opnieuw begonnen omdat er weer enkele kinderen met grote regelmaat in de kerk komen.

 

2E. Diaconie

 

De diaconie wil omzien naar de ander, dichtbij of ver weg, in het bijzonder de naaste in nood. Het sociale vangnet van de overheid vertoont steeds meer gaten. Het diaconaat van de kerken komt daarbij opnieuw in beeld. Samen met de diaconieën binnen de burgerlijke gemeente Bronckhorst wordt binnen het Diaconaal Netwerk Bronckhorst (DNB) overlegd over zaken als armoede, minima, de WMO en het sociaal beleid. Hierbij functioneert het DNB als aanspreekpunt voor de burgerlijke gemeente.

Er is een goed functionerende ZWO groep, waarvan 1 diaken deel uitmaakt. Deze groep kiest tweejaarlijks een project, en organiseert diverse acties om hiervoor geld bijeen te brengen.

De diaconie heeft een gebruiksovereenkomst voor 2 voorkamers en een keukentje in de pastorie. Deze ruimten worden voor diaconale activiteiten gebruikt (bijv. knutselavonden ten behoeve van ZWO) en tegen betaling beschikbaar gesteld aan locale organisaties/personen waarbij zoveel mogelijk diaconale doelstellingen in het oog worden gehouden en niet geconcurreerd wordt met commerciële ruimteverhuur.

Elke zondag wordt de kerkdienst uitgezonden via de kerktelefoon. Vooral voor ouderen en zieken is het luisteren naar de kerkdienst een goede manier om betrokken te blijven bij de kerkelijke gemeente. De diaconie draagt bij in de kosten van de kerktelefoon.

Voor het voorzien in vakanties voor langdurig zieken of gehandicapten hebben de gezamenlijke diaconieën in de Achterhoek zich verenigd in de Interkerkelijke Kampcommissie Achterhoek (IKA). Via de IKA kunnen mensen een week op vakantie naar een locatie waar alles voor hen is aangepast. De diaconie regelt de aanvragen en soms ook het vervoer naar de locatie. Indien nodig zorgt de diaconie voor financiële ondersteuning.

Het College van Diakenen bestaat uit drie personen. Knelpunt blijft dat er onvoldoende inzicht is in de sociale en financiële problemen van personen in de eigen gemeente. Mensen melden zichzelf, of iemand waarvan men weet dat die het financieel moeilijk heeft niet makkelijk bij de diaconie. Privacy wetgeving maakt dat de burgerlijke gemeente geen informatie hieromtrent kan verschaffen. Hierdoor blijft het moeilijk om de lokale armoedebestrijding vorm te geven. Incidenteel kan er via het project Schuldhulpmaatje locale financiële ondersteuning verleend worden. Via de burgerlijke gemeente Bronckhorst worden jaarlijks in de decembermaand Irischeques verstrekt aan inwoners van Wichmond/Vierakker die een bijstandsuitkering ontvangen.

 

Financieel beheer

De diaconie verwerft haar inkomsten uit:

Giften en collectes

Rente en dividend op uitstaande gelden (aandelen Oikocredit,
spaarbanktegoeden)

Opbrengsten uit onroerende goederen (huren, pachten). Het Kantoor
Kerkelijke Goederen (KKG) adviseert en ondersteunt de diaconie
hierbij.

De diaconie heeft met uitzondering van aandelen in Oikocredit geen beleggingen (aandelen of obligaties) maar uitsluitend spaartegoeden. Dit om risico’s te minimaliseren. Keerzijde is wel dat momenteel de rendementen op spaartegoeden heel laag zijn. Oikocredit investeert het grootste deel van haar gelden in ondernemingen die gericht zijn op armoedebestrijding in ontwikkelingslanden.

De uitgaven betreffen voor een groot deel ondersteuning van organisaties ten behoeve van armoedebestrijding wereldwijd (ca. 60%), landelijk (ca. 20%) en lokaal/regionaal (ca. 20%). Daarnaast is er geld beschikbaar voor noodhulp.

De financiële positie van de diaconie is dusdanig dat geen toename van het eigen vermogen wordt nagestreefd. De jaarrekening wordt opgesteld door een administrateur.

 

Beleidsvoornemens

De diaconie wil meer bekendheid geven aan haar doelstelling en mogelijkheden. Dit kan drempelverlagend werken bij het vragen van (lokale) bijstand.

De diaconie wil bezien hoe het rendement op haar bezittingen omhoog te krijgen, zonder daarbij grotere risico’s te lopen.

 

Kerkrentmeesters

 

Het College van Kerkrentmeesters (Cvk) heeft tot taak het op verantwoorde wijze zorg dragen voor alle stoffelijke aangelegenheden van de gemeente voor zover deze niet diaconaal zijn. Concreet betekent dit dat het Cvk alle gelden en goederen van de gemeente beheert. Het Cvk bestaat uit 3 ouderling-kerkrentmeesters. Daarnaast kan het college, voor kleine klussen, putten uit een groep vrijwilligers. De salarisadministratie wordt gedaan door de KKA en de overige administratie door 2 gemeenteleden.

 

De eigendommen van de kerkelijke gemeente zijn het kerkgebouw (met monumentaal orgel), de pastorie (gelegen naast de kerk), gebouw Withmundi (gelegen achter de kerk), de gronden rond kerk en pastorie, verpachte landbouwgrond in Vierakker, de opstallen die als stalling en houtopslag worden gebruikt en de moestuinen en houtopstanden daarachter.

 

Het Cvk streeft er naar de bezittingen enerzijds niet alleen in te zetten voor de kerkelijke gemeente maar in bredere zin voor de lokale gemeenschap, anderzijds streeft het naar een optimaal rendement om met name de gebruiks- en onderhoudskosten van de gebouwen te kunnen blijven dragen. Zo wordt de kerkzaal enkele keren per jaar door basisschool de Garve gebruikt. Enkele jaren geleden is flink geïnvesteerd (mede mogelijk gemaakt door een legaat) in het onderhoud van de pastorie. Deze functioneert niet meer als ambtswoning voor de predikant, maar de predikant en diens vrouw huren een deel van de pastorie, terwijl de voorkamers bij de diaconie in gebruik zijn ten bate van de gemeenschap. Zo zijn opbrengsten en kosten van de pastorie meer in evenwicht gebracht.

Het Cvk streeft naar marktconforme opbrengsten voor zijn pachtgronden op basis van de wettelijke regels voor de aanpassing daarvan. Voor de opstal, die nu hoofdzakelijk als caravanstalling gebruikt wordt, is asbestsanering voorzien. Er wordt gestreefd naar een vorm van renovatie met als doel de stalling(en) weer winstgevend te kunnen benutten. Dit betekent wel dat hier de kost voor de baat uit zal gaan. Het alternatief “afbraak en gras inzaaien” ziet het Cvk niet als een duurzaam zorgvuldig beheer van de kerkelijke bezittingen.

 

Het Cvk streeft naar hogere opbrengsten uit het gebruik van Withmundi door dit gebruik te intensiveren, bijvoorbeeld door nieuwe gebruikers aan te trekken. Hierbij is het van groot belang dat die invulling binnen de kaders blijft van wat kan en mag, en passend is bij de andere (kerkelijke) activiteiten in Withmundi.

 

De laatste jaarrekeningen laten een batig saldo zien (5.000, 12.000 en 26.000 euro voor 2014, 2015 en 2016), maar dat is vooral het gevolg van enkele legaten en grote incidentele giften. De opbrengsten van Kerkbalans blijven op niveau (43.000, 41.000 en 45.000 euro; minder mensen dragen gemiddeld per persoon meer bij) maar daarbij mag niet onvermeld blijven dat er door een klein aantal leden een bovengemiddeld grote bijdrage wordt geleverd. Jaarlijks wordt er door vrijwilligers een oliebollenactie georganiseerd (opbrengst ca. 2.000 euro) en sinds 2 jaar een braderie/tuinfeest (opbrengst ca. 1.000 euro). Daarnaast worden er de laatste jaren met name in de Adventstijd optredens en/of concerten georganiseerd waarmee een bijdrage wordt geleverd aan de instandhouding van het kerkgebouw.

 

Samenvattend constateert het Cvk dat momenteel de financiële situatie van de gemeente vertrouwen geeft en dat met een aantal beleidsvoornemens hier verder aan gebouwd wordt. In deze ogenschijnlijk gezonde economische situatie kan echter maar al te gemakkelijk verandering komen, bijvoorbeeld wanneer de predikantsplaats weer vacant zou worden, al dan niet bij het emeritaat van de predikant.

 

 

 

2G. Kerk samen met anderen

 

De kerkelijke gemeente Wichmond ligt in de burgerlijke gemeente Bronckhorst. De kerkenraad vindt samenwerking met andere protestantse gemeenten (bijvoorbeeld Bronckhorster kerken) noodzakelijk voor de toekomst. Over de vorm waarin deze samenwerking het beste gestalte kan krijgen wordt momenteel nagedacht.

Het moderamen vergadert jaarlijks met het moderamen van PKN gemeente Steenderen-Bronkhorst om elkaar te informeren en te bezien waar we van elkaar kunnen leren en kunnen samenwerken.

Omdat Kerkleven Oost-Gelderland (abonnementsblad) per 31 december 2017 is opgehouden te bestaan, is er naar een alternatief gezocht. Samen met de PKN gemeenten Drempt-Oldenkeppel en Hummelo wordt er een kerkblad gemaakt dat 11x per jaar verschijnt en bij alle gemeenteleden bezorgd wordt. Dit blad vervangt ook Wichmonds Kerkleven dat 4x per jaar verscheen.

Met de Protestantse gemeente te Vorden zijn tientallen jaren lang vormings- en toerustingsactiviteiten gezamenlijk georganiseerd. In 2011 is daaraan een einde gekomen. Wel houden beide gemeenten elkaar op de hoogte van activiteiten.

Op het gebied van de oecumene wordt al jaren samengewerkt met RK-parochie De Twaalf Apostelen, locatie Vierakker (St. Willibrorduskerk) en de interconfessionele basisschool De Garve. Drie keer per jaar zijn er oecumenische vieringen, waarvan 2 met de school en 1 als openluchtdienst bij het begin van de feestweek (Oranjefeest/Kermis eind augustus). Het is opvallend dat aan deze vieringen, ook als ze in de RK kerk gehouden worden, vooral protestanten deelnemen. Er is een oecumenische vrouwengroep en is er een oecumenisch projectkoor. In het verleden zijn er ook wel gezamenlijk thema-avonden geweest, maar die zijn wegens gebrek aan belangstelling beëindigd. Jaarlijks wordt op 4 mei een stille tocht + korte bezinningsbijeenkomst in de protestantse kerk georganiseerd door de oecumenische 4 mei commissie.

Het feit dat RK Vierakker geen eigen pastor meer heeft, maakt dingen samen doen lastiger. De oecumenische werkgroep functioneert niet meer optimaal.

 

3. WICHMOND

 

3A. De kerkelijke gemeente Wichmond

 

De Protestantse gemeente te Wichmond heeft 448 leden (52 % is vrouw en 48% is man). De leeftijdsindeling is als volgt:


 

Leeftijd

percentage

aantal

0-10 jaar

9,2%

41

10-20 jaar

10,9%

49

20-30 jaar

4,7%

21

30-40 jaar

6,5%

29

40-50 jaar

15,6%

70

50-60 jaar

15,0%

69

60-70 jaar

15,8%

71

70-80 jaar

12,1%

54

80-90 jaar

8,5%

38

>90 jaar

1,3%

6

Bron: LRP maart 2012


 

Van het totale ledenaantal is 60% belijdend lidmaat.

De predikantsplaats is 0.4 fte. Voor een klein aantal uren is een koster aangesteld. De rest van het kosterswerk wordt door vrijwilligers uitgevoerd. Er zijn drie organisten die werken op basis van een onkostenvergoeding. Voor de uitvoering van allerlei taken is er een grote groep vrijwilligers

 

 

 

 

 

3B. De kerk in Wichmond

 

Op 14 mei 1855 werd de eerste steen gelegd voor de Nederlands Hervormde Kerk in Wichmond. Op 20 april 1856 werd het kerkgebouw in gebruik genomen. Oorspronkelijk had de kerk een open houten toren. Deze toren werd in 1930 vervangen door de huidige dichte, gemetselde toren. In 1956 vond de eerste restauratie en verbouwing plaats. Er werd een liturgisch centrum gemaakt en de preekstoel ging van het midden naar de zijkant van de muur. In 1981 werd de kerk opnieuw gerestaureerd. Er werd een binnenmuur opgetrokken om het vochtprobleem op te lossen. Verder werd een nieuwe vloer met vloerverwarming gelegd.

Het orgel werd in 1867 geleverd door de Gebr. Knipscheer uit Amsterdam. Het was een “tweede-hands” orgel. Er werden bestaande balgen en overwegend bestaande pijpen gebruikt. Een deel van de pijpen stamt uit de 17e eeuw. Het orgel werd in 1923 gewijzigd. In 1985 vond een grote orgelrestauratie plaats. Een groot aantal pijpen werd vervangen en het orgel werd is de oorspronkelijke staat, zoals het door de Gebr. Knipscheer was gebouwd in 1867, teruggebracht. De blaasbalgen werden van de zolder naar het orgelbalkon verplaatst. Op 18 mei 1985 werd het orgel feestelijk opnieuw in gebruik genomen. In 1994 is dit orgel op de Rijksmonumentenlijst geplaatst.

 

De huidige drie klokken hangen sinds maart 1948 in de toren. De oorspronkelijke klok is in de Tweede Wereldoorlog door de bezetter in februari 1943 uit de toren gehaald. Alle drie klokken komen van de firma Van Bergen uit Heiligerlee.

In de kerk hing vroeger een kroonluchter. Na de oorlog is deze niet meer teruggekomen. Na vragen uit de gemeente is een fonds in het leven geroepen om een nieuwe kroonluchter aan te kunnen schaffen, Door giften van de gemeenteleden hangt er sinds 1997 weer een nieuwe kroonluchter in de kerk.

In 2004 hebben 3 landelijke kerkgemeenschappen (Nederlands-Hervormde Kerk, Gereformeerde Kerk, Lutherse gemeenten) zich verenigd in de Protestantse Kerk in Nederland (PKN). Ook de gemeente van Wichmond is daarin meegegaan, waarbij wel de naam Nederlands-Hervormde gemeente behouden werd. Vanaf 2010 heet de Nederlands-Hervormde gemeente in Wichmond officieel Protestantse gemeente te Wichmond.

Meer informatie over de geschiedenis van de kerk in Wichmond is te vinden in het boekje ‘150 jaar Nederlands-Hervormde Kerk in Wichmond’ dat in eigen beheer is uitgegeven in 2007.

 

 

 

 

 

3C. Het dorp Wichmond

 

Wichmond is een dorp dat 10 km ten zuidoosten van Zutphen en 20 km ten noorden van Doetinchem ligt. Het behoort na de herindeling in 2005 tot de burgerlijke gemeente Bronckhorst (totaal aantal inwoners van Bronckhorst is ca. 36.000; bevolkingsaantal krimpt). In 1994 vierden de 1100 inwoners van Wichmond en Vierakker hun 1200-jarig bestaan. Het dorp Wichmond telt ongeveer 500 inwoners De rest van de bevolking woont in het buitengebied van Wichmond en in Vierakker. De laatste jaren heeft er geen nieuwbouw meer plaats gevonden (laatstelijk zijn op plan de Wogt II 21 wooneenheden gebouwd).

Vierakker is een buurtschap die altijd in één adem met Wichmond wordt genoemd. In bovengenoemde gemeenschap is de verhouding ca. 50% rooms-katholiek en 50% protestant. De Protestantse kerk (1856) staat in Wichmond en de Rooms-katholieke Kerk (1870) staat net buiten het dorp in Vierakker. Tot 1996 waren er twee basisscholen: de Rooms-katholieke St. Willibrordusschool in Vierakker (net buiten het dorp Wichmond) en de Protestants-christelijke ‘School met de Bijbel’ in Wichmond. Door het te kleine aantal leerlingen zijn de twee scholen samengevoegd tot “school voor interconfessioneel RK/PC basisonderwijs De Garve”. Om de identiteit te bewaren en te onderhouden is er een identiteitscommissie in het leven geroepen. In deze commissie zijn leden van beide kerkgenootschappen vertegenwoordigd.

terug
 
 
 
 

Kerkdienst Livestream
datum en tijdstip 25-04-2021 om 10.00 uur
meer details

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.