Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse gemeente te Wichmond
 
 
Vanuit de pastorie Vanuit de pastorie
Als u dit leest is Koningsdag voorbij. Maar nu staat er een andere koningsdag voor de deur – Hemelvaart, de dag waarop Jezus gekroond is tot koning in de hemel.  Dit jaar valt Hemelvaart op 5 mei, een dag die natuurlijk ook om een andere reden belangrijk is – bevrijding!  Een christen kan van harte zowel Koningsdag als Bevrijdingsdag vieren.  Petrus zegt in de Bijbel: “Erken omwille van de Heer het gezag van de bestuurders die door de mensen zijn aangesteld: van de keizer, de hoogste autoriteit, en van de gouverneurs..”  en:   “Houd iedereen in ere, heb uw broeders en zusters lief, heb ontzag voor God en eerbiedig de keizer.”  Wij hebben geen keizer maar wel een koning.  Hem komt onze eerbied toe. Het is dan ook passend  dat we op de zondag na 27 april het Wilhelmus zingen, couplet 1 en couplet 6.   Couplet 6 luidt: Mijn schild ende betrouwen/zijt Gij, o God, mijn Heer!/ Op u zo wil ik bouwen, verlaat mij nimmer!/ Dat ik toch vroom mag blijven,/ Uw dienaar te aller stond,/ de tirannie verdrijven/ die mij mijn hart doorwondt. Deze woorden zijn tegelijk een goede inleiding op  dodenherdenking en bevrijdingsdag.  Nooit mogen we vergeten wat de verdrijving van de tirannie en de vrijheid gekost heeft aan mensenlevens en mensenleed.  Op Bevrijdingsdag vieren we de vrijheid waarvoor velen zich opofferden en die wij vandaag in dit land genieten. Als we naar de wereld kijken, dan moeten we zeggen:  het is een grote luxe. In de bijbel roept de apostel Paulus terecht op tot het koesteren van die vrijheid. Daarom vraagt hij om gebed voor de gezagsdragers, inclusief de koning: Bid voor alle koningen en gezagsdragers, opdat we rustig en ongestoord kunnen leven, in alle vroomheid en waardigheid.”  Koningsdag, Dodenherdenking en Bevrijdingsdag - het zijn alle drie momenten waar de christen zich bij betrokken kan voelen, niet alleen als gewone burger, maar vanuit geloofsovertuiging, op grond van de Bijbelse leer. Maar laten we daarbij niet uit het oog verliezen dat we als christenen ook een andere koning eren. Tussen alle feestelijkheden door, willen we Hem niet vergeten. Hem komt onze hoogste eer toe. Op Hemelvaartsdag willen we zingen:  Nu stijgt ons loflied op en eert, halleluja, de Here Christus die regeert, halleluja!  (Nieuwe liedboek 661 vers 5) en ook: Overal wordt U gebeden om het rijk dat komen gaat. Laat het zichtbaar zijn beneden, geef een nieuwe dageraad (Nieuwe Liedboek 664 vers 3).  Het rijk, waarvan hier sprake is, is geen rijk met legers en een bloeiende economie. Het is het rijk van harten vol met liefde voor God de schepper en God de verlosser en daardoor geïnspireerd met liefde voor de medemens en de hele schepping. Om die liefde telkens weer frisse energie te geven, stuurt Jezus ons met Pinksteren de Heilige Geest. Zijn Heilige Geest. Hij vormt ons tot kerk. Hij troost ons en helpt ons en geeft ons kracht. Het eerste wat de Geest doet is ons inspireren in de eredienst.  We  voelen ons verbonden met de hemel door de aanwezigheid van de Heilige Geest en we zingen als kleine dorpskerk mee in de lof der hemelse scharen. God wil de bijdrage van Wichmond Protestants niet missen. Ook van Vierakker Rooms katholiek niet.  De lofzang moet klinken in Wichmond-Vierakker, en die zal ook blijven klinken. Laten we die beslissing nemen, eens en voor altijd. Want dit is de eerste roeping van de kerk - God de lof brengen op ons dorp.  Dit is een heilig werk. Dit is ook een daad waarin de mens tot recht komt.  De mens die samen met anderen God de eer brengt in de gemeenschap is op zijn  mooist bezig.  Het is een heilige bezigheid.  Als ik dit schrijf hebben we net de liederen voor de komende twee, drie erediensten geoefend met ds Deddie van Alphen. Mooie liederen, ook nieuwe. De eredienst is het oefenen waard.  Het is voor God, het geschenk voor God vanuit Wichmond.  Het tweede wat de Geest voor ons doet is het versterken van de gemeenschap.  We ondervinden plezier in het delen met elkaar, in het samenzijn.  De Heilige Geest smeed de banden tussen ons. Hij geeft ons voor elkaar luisterende oren, goede gesprekken. Hij geeft ons aandacht voor elkaar. Het derde wat Hij doet is ons uitzenden, de wereld in als getuigen van Gods liefde, met een liefdevolle openheid ten opzichte van de ander. Dit kan in Wichmond allemaal waar komen. De kerk hoeft niet groot te zijn, wel hecht. We hebben elkaar nodig als christenen. En we zijn afhankelijk van de Heilige Geest.


Alle eindexamenleerlingen succes toegewenst voor het eindexamen!  - T. Wiersum

 
terug
 
 
 
 

Zangdienst (AFGELAST vanwege coronavirus COVID-19)
datum en tijdstip 29-03-2020 om 10.00 uur
Kinderoppas: Annet Heuvelink
meer details

Palmpasenoptocht AFGELAST
datum en tijdstip 05-04-2020 om 10.00 uur

meer details

Palmzondag Bevestiging ambtsdragers in Besloten dienst
datum en tijdstip 05-04-2020 om 10.00 uur

Op Palmzondag worden de 3 nieuwe ambtsdragers (Dieneke Blanken-de Vries als ouderling, Andrea Kastelein-Schröder als diaken en Gerrit Huurnink als ouderling-kerkrentmeester) bevestigd in een korte dienst waarbij in totaal inclusief de predikant en de koster, 8 personen in de kerk aanwezig zijn. Dan is makkelijk minimaal 1.5 m afstand te houden. Daarmee treden de 3 nieuwe ambtsdragers toe tot de kerkenraad en zijn we weer compleet behalve de vacature jeugdouderling. De dienst is de beluisteren via kerkradio en vanaf Palmzondagmiddag via de website net als afgelopen zondag.
Er is al een mooie dienst voorbereid voor de bevestiging, een deel daarvan zullen we gebruiken in een viering later dit jaar (wellicht pas in september) met woorden als “We zijn verheugd dat jullie nu ten overstaan van de gemeente kunt en wilt uitspreken dat je het ambt hebt aanvaard en bij de bevestiging in april je ja-woord hebt gegeven”.  Deze gang van zaken is afgestemd met onze classispredikant Ds. Van Beelen en past binnen de kerkorde.
 
meer details

Oecumenische Vrouwengroep Wichmond-Vierakker
datum en tijdstip 22-04-2020 om 19.30 uur
meer details

 
Stand van zaken en richtlijnen coronavirus in en rondom kerk en gemeente

In verband met de toestand rondom het coronavirus (COVID-19) heeft de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) donderdagmiddag 12 maart j.l. richtlijnen uitgevaardigd met betrekking tot de wijze van handelen in en om de kerk en gemeente in de komende weken.

Wij raden u aan om steeds de de actuele informatie van de Rijksoverheid en het RIVM via de media te volgen en zo mogelijk te bekijken op de website: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19

Voor de regionale situatie kunt u de site van de GGD in uw regio bekijken: https://www.ggd.nl/

Het landelijke bureau van de PKN informeert de gemeenten, kerkenraden en het publiek via de eigen website: https://www.protestantsekerk.nl/nieuws/richtlijnen-rondom-het-coronavirus/

De kerkenraad houdt zich zeker gedurende deze crisis zoveel mogelijk aan alle adviezen en richtlijnen in het belang van de volksgezondheid.

Over de maatregelen die wij binnen onze eigen gemeente hebben genomen en/of nog zullen nemen kunt u lezen op onze website.
Wij proberen de informatie steeds te actualiseren zodra daar aanleiding toe is.


 

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.