Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse gemeente te Wichmond
 
 
Vanuit de Diaconie Vanuit de Diaconie
Vooraf
De Diaconie wil omzien naar de ander, dichtbij maar ook ver weg, in het bijzonder de naaste in nood. Dit is dus niet beperkt tot ‘onze eigen gemeenteleden’. Mocht u iemand kennen waarvan u denkt of weet dat die persoon (financiele) steun van de Diaconie nodig heeft laat het ons weten. Namen en telefoon-nummers van het College van Diakenen vindt u elders in dit blad.
 
Jaarrekening 2015
Het meest opvallende punt in de jaarrekening hangt samen met de verkoop van onze beleggingen. Redenen voor verkoop zijn: (1) Er waren in het verleden vragen vanuit de kerkenraad of Diaconie wel in aandelen en/of obligaties zou moeten beleggen (risicovol); (2) De bank waarschuwde ons voor de risico’s van bankobligaties (die deel van onze portefeuille uitmaakten); (3) de Protestantse Kerk Nederland verplicht de Diaconie tot het hebben van een beleggingsplan als er belegd wordt (en zo’n plan is er bij ons niet). Het geld verkregen door het verkopen van de aandelen (met uitzondering van 20.000 euro belegd in OicoCredit) staat nu op de spaarrekening. Als je aandelen aanhoudt, dan worden koersresultaten niet verwerkt in het resultaat, maar rechtstreeks in het vermogen. Nu de beleggingen zijn verkocht, zijn de koersresultaten (het verschil ik waarde tussen aankoop van de aandelen en de verkoopwaarde) gerealiseerd. Dat is een eenmalige realisatie van € 10.039. Zonder deze realisatie van koersstijging over vele voorgaande jaren die nu in 1x in het resultaat terechtkomt is het resultaat
-/- € 1.145. Door deze eenmalige realisatie van koerswaardestijging ‘lijkt’ voor 2015 het resultaat uitzonderlijk positief
(namelijk – 1.145 + 10.039 = 8.894 euro)

De post “Diakonaal werk plaatselijk”  betreft voor ongeveer de helft het bedrag dat de Diaconie betaalt aan het College van Kerkrentmeesters voor gebruik van de voorkamers in de pastorie. 

Wij danken Dhr. Keppels voor het opstellen van de jaarrekening en Dhr. Tijken voor de uitgevoerde financiele controle.  Voor inzage in de jaarrekening 2015 of nadere uitleg kunt u terecht bij de penningmeester van de Diaconie, Ep Heuvelink.
 
Collecten
De uitgangscollecte op woensdag 9 maart (Biddag voor gewas en arbeid) was bestemd voor de Voedselbank in Zutphen, een bekend collectedoel in onze gemeente. Deze collecte heeft  119 euro opgebracht en er is 250 euro naar de Voedselbank overgemaakt.
 
Op 3 april was de uitgangscollecte bestemd voor Het Passion in Hummelo. Deze time-outvoorziening was in 2013 en 2014 het ZWO project in onze gemeente. De collecte bracht 51,65 euro op, en er is 110 euro naar Het Passion overgemaakt.
 
Voorjaarszendingscollecte
De voorjaarzendingscollecte heeft het mooie bedrag van 688,55 euro opgebracht. Met dank aan Ria Kapper voor het organisatorisch werk, de collectanten en alle gevers !
 
 
Collecte-opbrengsten Diaconie
Maart      137,57 euro
April       165,04 euro
Mei         229,05 euro
 
Uitgangscollecten
24 maart     39,50 euro (HA)
17 april       45,90 euro
  5 mei        24,50 euro
22 mei        47,00 euro (HA)
 
Huisavondmaal 18 maart: 22 euro
Via onze bankrekening een gift van 25 euro en een gift van 100 euro ontvangen.


Alle gevers heel hartelijk dank !
 
 
terug
 
 
 
 

Palmpasenoptocht AFGELAST
datum en tijdstip 05-04-2020 om 10.00 uur

meer details

Palmzondag Bevestiging ambtsdragers in Besloten dienst
datum en tijdstip 05-04-2020 om 10.00 uur

Op Palmzondag worden de 3 nieuwe ambtsdragers (Dieneke Blanken-de Vries als ouderling, Andrea Kastelein-Schröder als diaken en Gerrit Huurnink als ouderling-kerkrentmeester) bevestigd in een korte dienst waarbij in totaal inclusief de predikant en de koster, 8 personen in de kerk aanwezig zijn. Dan is makkelijk minimaal 1.5 m afstand te houden. Daarmee treden de 3 nieuwe ambtsdragers toe tot de kerkenraad en zijn we weer compleet behalve de vacature jeugdouderling. De dienst is de beluisteren via kerkradio en vanaf Palmzondagmiddag via de website net als afgelopen zondag.
Er is al een mooie dienst voorbereid voor de bevestiging, een deel daarvan zullen we gebruiken in een viering later dit jaar (wellicht pas in september) met woorden als “We zijn verheugd dat jullie nu ten overstaan van de gemeente kunt en wilt uitspreken dat je het ambt hebt aanvaard en bij de bevestiging in april je ja-woord hebt gegeven”.  Deze gang van zaken is afgestemd met onze classispredikant Ds. Van Beelen en past binnen de kerkorde.
 
meer details

Dienst
datum en tijdstip 09-04-2020 om 20.00 uur
Witte donderdag
meer details

Dienst
datum en tijdstip 10-04-2020 om 20.00 uur
Goede vrijdag
meer details

 
Stand van zaken en richtlijnen coronavirus in en rondom kerk en gemeente

In verband met de toestand rondom het coronavirus (COVID-19) heeft de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) donderdagmiddag 12 maart j.l. richtlijnen uitgevaardigd met betrekking tot de wijze van handelen in en om de kerk en gemeente in de komende weken.

Wij raden u aan om steeds de de actuele informatie van de Rijksoverheid en het RIVM via de media te volgen en zo mogelijk te bekijken op de website: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19

Voor de regionale situatie kunt u de site van de GGD in uw regio bekijken: https://www.ggd.nl/

Het landelijke bureau van de PKN informeert de gemeenten, kerkenraden en het publiek via de eigen website: https://www.protestantsekerk.nl/nieuws/richtlijnen-rondom-het-coronavirus/

De kerkenraad houdt zich zeker gedurende deze crisis zoveel mogelijk aan alle adviezen en richtlijnen in het belang van de volksgezondheid.

Over de maatregelen die wij binnen onze eigen gemeente hebben genomen en/of nog zullen nemen kunt u lezen op onze website.
Wij proberen de informatie steeds te actualiseren zodra daar aanleiding toe is.


 

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.