Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse gemeente te Wichmond
 
 
Vanuit de pastorie Vanuit de pastorie
Binnenkort is het 31 oktober - Hervormingsdag. Dat is de dag waarop Martin Luther in het jaar 1517 zijn 95 stellingen van protest tegen de praktijken van de westerse kerk aan de hofkapeldeur in Wittenberg bevestigde. Daarmee ontketende hij toen de reformatie. Hij protesteerde tegen praktijken zoals aflaatverkoop, waarmee de kerk de gelovige beloofde dat die, in ruil voor een geldgift, minder lang in het vagevuur zou verblijven na de dood.  Luther stelde dat deze leer in strijd was met het Evangelie en dus niet klopte. In mijn kerkenwerkagenda staat op de bladzijde voor zondag 30 oktober een citaat van Prof. Dr. W. J. Kooiman (1903-1968). Het luidt als volgt:  “Na het aanslaan van zijn stellingen aan de kapel van Wittenberg verging het Luther als de man, die een wenteltrap in de toren van een kerk bestijgt. In het duister tast hij naar steun en zijn hand vindt een touw.  Hij schrikt, als er boven hem plotseling een klok begint te luiden.” Luther kon dus niet voorzien wat een geweldige beweging hij op gang zou brengen met zijn poging om de leer van de kerk weer recht te trekken. De hele westerse kerk ging wankelen en scheuren vertonen! De tijd was er blijkbaar rijp voor. Er was een verlangen naar verandering – onder andere naar een geloof dat op de Bijbel steunde, en naar de mogelijkheid voor iedereen om zelf de teksten van de Bijbel te kunnen lezen of te horen, in eigen taal en niet meer in het Latijn. Luther ging de Bijbel vertalen in een Duits dat voor iedereen te begrijpen was. De pas uitgevonden drukkunst maakte het mogelijk om de Bijbels in korte tijd te vermenigvuldigen en te verspreiden. Mensen kregen toegang tot het Woord Gods en waren er blij mee. Nu eindelijk helderheid in geloofszaken.  Naar priesters hoefde niet meer te worden geluisterd.
 
Wij leven in een heel andere tijd.  Was geloof in God in de zestiende eeuw nog een belangrijke factor in het leven van de westerse mens, nu is dat voor velen niet meer het geval. De maatschappij is geseculariseerd. De meeste mensen in Nederland verkeren buiten de kerk en hebben weinig behoefte aan godsdienst. Ook binnen de kerk is er veel veranderd. Katholiek en protestant groeien weer naar elkaar toe, weten niet waarom ze ooit vochten. En dat is maar goed ook, want de ruzie van de zestiende eeuw vervaagt in het niets vergeleken met de uitdaging waar we nu voor staan.  Het is nu een strijd om überhaupt nog een plek voor het christelijk geloof in onze samenleving te bewaren.   Katholieken en protestanten hebben elkaar in deze strijd hard nodig en moeten vechten zij aan zij.  Als we dus volgend jaar de vijfhonderdste herdenking van het begin van het Protestantisme gaan vieren, dan zou ik het accent willen leggen op het einde van de tijd waarin Protestant en Katholiek het zich konden permitteren om aparte wegen te gaan. Daarmee zeg ik niet dat de twee kerken één kerk zouden moeten vormen. Dat zou een verlies aan liturgische diversiteit betekenen.  Maar wel vind ik dat we elkaar als volwaardige geloofsgenoten moeten beschouwen en dat we veel samen moeten  doen. Als christenen vormen we een kleine minderheid die gelooft in een God die Zijn Zoon gegeven heeft uit liefde voor de wereld en die ons toerust door Zijn Heilige Geest om dit geloof in een materialistische maatschappij uit te dragen.  Daarin kunnen we elkaar vinden.  
 
terug
 
 
 
 

Palmpasenoptocht AFGELAST
datum en tijdstip 05-04-2020 om 10.00 uur

meer details

Palmzondag Bevestiging ambtsdragers in Besloten dienst
datum en tijdstip 05-04-2020 om 10.00 uur

Op Palmzondag worden de 3 nieuwe ambtsdragers (Dieneke Blanken-de Vries als ouderling, Andrea Kastelein-Schröder als diaken en Gerrit Huurnink als ouderling-kerkrentmeester) bevestigd in een korte dienst waarbij in totaal inclusief de predikant en de koster, 8 personen in de kerk aanwezig zijn. Dan is makkelijk minimaal 1.5 m afstand te houden. Daarmee treden de 3 nieuwe ambtsdragers toe tot de kerkenraad en zijn we weer compleet behalve de vacature jeugdouderling. De dienst is de beluisteren via kerkradio en vanaf Palmzondagmiddag via de website net als afgelopen zondag.
Er is al een mooie dienst voorbereid voor de bevestiging, een deel daarvan zullen we gebruiken in een viering later dit jaar (wellicht pas in september) met woorden als “We zijn verheugd dat jullie nu ten overstaan van de gemeente kunt en wilt uitspreken dat je het ambt hebt aanvaard en bij de bevestiging in april je ja-woord hebt gegeven”.  Deze gang van zaken is afgestemd met onze classispredikant Ds. Van Beelen en past binnen de kerkorde.
 
meer details

Dienst
datum en tijdstip 09-04-2020 om 20.00 uur
Witte donderdag
meer details

Dienst
datum en tijdstip 10-04-2020 om 20.00 uur
Goede vrijdag
meer details

 
Stand van zaken en richtlijnen coronavirus in en rondom kerk en gemeente

In verband met de toestand rondom het coronavirus (COVID-19) heeft de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) donderdagmiddag 12 maart j.l. richtlijnen uitgevaardigd met betrekking tot de wijze van handelen in en om de kerk en gemeente in de komende weken.

Wij raden u aan om steeds de de actuele informatie van de Rijksoverheid en het RIVM via de media te volgen en zo mogelijk te bekijken op de website: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19

Voor de regionale situatie kunt u de site van de GGD in uw regio bekijken: https://www.ggd.nl/

Het landelijke bureau van de PKN informeert de gemeenten, kerkenraden en het publiek via de eigen website: https://www.protestantsekerk.nl/nieuws/richtlijnen-rondom-het-coronavirus/

De kerkenraad houdt zich zeker gedurende deze crisis zoveel mogelijk aan alle adviezen en richtlijnen in het belang van de volksgezondheid.

Over de maatregelen die wij binnen onze eigen gemeente hebben genomen en/of nog zullen nemen kunt u lezen op onze website.
Wij proberen de informatie steeds te actualiseren zodra daar aanleiding toe is.


 

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.