Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse gemeente te Wichmond
 
 
Vanuit de pastorie Vanuit de pastorie
Er is een start gemaakt met de musical “Ludger en Luther”. De “musical” gaat over deze twee mannen omdat dit jaar 2017 voor beiden bijzonder is. Beiden hebben iets te vieren. 1275 jaar geleden, in het jaar 742, werd Ludger in Zuilen (bij Utrecht) geboren. En 500 jaar geleden, in het jaar 1517, spijkerde Luther zijn 95 stellingen aan de deur van de hofkapel in Wittenberg. Dat laatste was het startschot voor de Reformatie/het Protestantisme en de grote splitsing in de westerse kerk. (West-katholiek en oost-orthodox waren kerkelijk al in de elfde eeuw uiteengegaan). Maar gingen westerse christelijke gelovigen vanaf 1517 uit elkaar, nu (en al sinds de vorige eeuw) komen ze weer bijeen. Organisatorisch zijn we nog wel gescheiden en in de leiding van de twee kerken is er nog geen eenheid, maar je merkt in de samenleving nauwelijks nog de kloof die twee groepen gelovigen eeuwen lang, tot ongeveer de jaren 60 van de vorige eeuw, scheidde – een kloof waarmee onze (groot)ouders wel degelijk rekening moesten houden. Mijn vader werd geboren in 1914.  Hij kwam uit een Gronings gezin dat nooit ergens naar een kerk ging.  Maar het werd hem wel duidelijk gemaakt dat hij met ieder meisje mocht trouwen zolang zij niet katholiek was. Dat vooroordeel verdween in de daarop volgende generatie. Mijn zus trouwde in 1979 met een Rooms-katholieke jongen. In de inzegeningsdienst gingen een Anglicaanse dominee (protestants) en een rooms-katholieke pastoor samen voor.  Iedereen was blij – mijn vader ook. (Het was een van de zeldzame keren dat hij naar de kerk kwam. Hij was geen kerkganger, maar voor mij was hij een geweldige vader.) 
Dit relatief nieuwe gegeven van verdwijning van barrières tussen twee christelijke groepen binnen onze samenleving weerspiegelde zich afgelopen vrijdag in de bijeenkomst van mensen van ons dorp die mee wilden doen met de “musical”. We waren een groep van zo’n 15 personen, gemengd protestants en katholiek, en we kwamen bijeen in de sacristie van de katholieke kerk in Vierakker. De sfeer was gezellig. Samen willen we een musical opvoeren die ons verbindt, een musical waarin iets van onze beide verledens is verwerkt en waarin we de eenheid vieren.  Dat alleen al motiveert ons om het te wagen - het feit dat we als twee kerken samen bezig zijn en zodoende onze eenheid gestalte geven.  Of het wat wordt, de musical, moet nog blijken, maar we zijn in ieder geval samen bezig en dat is al winst! Ja, want anders kan je wel zeggen dat je één bent, maar als je naast elkaar leeft en niet veel samen doet blijft het een kille eenheid.
We zoeken nog spelers en anderen die zullen helpen! Onder andere zijn er rollen voor twee jonge mannen en vrouwen die bereid zijn te zingen (voor training zal gezorgd worden).  Er zijn talentvolle mensen in Wichmond-Vierakker maar niet iedereen wil of kan, en jonge mensen hebben het druk. Maar we gaan in vertrouwen verder en zullen in de planning zoveel mogelijk met ieders beschikbaarheid rekening houden. De volgende repetitiebijeenkomst is in de pastorie op vrijdagavond 10 februari om 8 uur.  Heeft u/heb jij belangstelling? U bent/jij bent welkom! En als u/jij 10 februari niet kunt maar wel iets zou willen doen, bel, schiet mij aan of stuur een mailtje. Om een “musical” op te voeren moet er van alles gedaan worden – decor, kleding, publiciteit… Het is een avontuur! 

T. Wiersum
 
terug
 
 
 
 

Palmpasenoptocht AFGELAST
datum en tijdstip 05-04-2020 om 10.00 uur

meer details

Palmzondag Bevestiging ambtsdragers in Besloten dienst
datum en tijdstip 05-04-2020 om 10.00 uur

Op Palmzondag worden de 3 nieuwe ambtsdragers (Dieneke Blanken-de Vries als ouderling, Andrea Kastelein-Schröder als diaken en Gerrit Huurnink als ouderling-kerkrentmeester) bevestigd in een korte dienst waarbij in totaal inclusief de predikant en de koster, 8 personen in de kerk aanwezig zijn. Dan is makkelijk minimaal 1.5 m afstand te houden. Daarmee treden de 3 nieuwe ambtsdragers toe tot de kerkenraad en zijn we weer compleet behalve de vacature jeugdouderling. De dienst is de beluisteren via kerkradio en vanaf Palmzondagmiddag via de website net als afgelopen zondag.
Er is al een mooie dienst voorbereid voor de bevestiging, een deel daarvan zullen we gebruiken in een viering later dit jaar (wellicht pas in september) met woorden als “We zijn verheugd dat jullie nu ten overstaan van de gemeente kunt en wilt uitspreken dat je het ambt hebt aanvaard en bij de bevestiging in april je ja-woord hebt gegeven”.  Deze gang van zaken is afgestemd met onze classispredikant Ds. Van Beelen en past binnen de kerkorde.
 
meer details

Dienst
datum en tijdstip 09-04-2020 om 20.00 uur
Witte donderdag
meer details

Dienst
datum en tijdstip 10-04-2020 om 20.00 uur
Goede vrijdag
meer details

 
Stand van zaken en richtlijnen coronavirus in en rondom kerk en gemeente

In verband met de toestand rondom het coronavirus (COVID-19) heeft de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) donderdagmiddag 12 maart j.l. richtlijnen uitgevaardigd met betrekking tot de wijze van handelen in en om de kerk en gemeente in de komende weken.

Wij raden u aan om steeds de de actuele informatie van de Rijksoverheid en het RIVM via de media te volgen en zo mogelijk te bekijken op de website: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19

Voor de regionale situatie kunt u de site van de GGD in uw regio bekijken: https://www.ggd.nl/

Het landelijke bureau van de PKN informeert de gemeenten, kerkenraden en het publiek via de eigen website: https://www.protestantsekerk.nl/nieuws/richtlijnen-rondom-het-coronavirus/

De kerkenraad houdt zich zeker gedurende deze crisis zoveel mogelijk aan alle adviezen en richtlijnen in het belang van de volksgezondheid.

Over de maatregelen die wij binnen onze eigen gemeente hebben genomen en/of nog zullen nemen kunt u lezen op onze website.
Wij proberen de informatie steeds te actualiseren zodra daar aanleiding toe is.


 

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.