Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse gemeente te Wichmond
 
 
Vanuit de pastorie Vanuit de pastorie
Op 20 augustus hebben we de oecumenische openluchtdienst.  Maar opgelet, lezer, deze begint dit jaar om 10.45 uur.  Dus niet om tien uur, maar om kwart voor elf. Dat heeft te maken met het feit dat de pastoor met zijn kleine ploeg assistenten in de twaalf- apostelenparochie maar liefst 14 dorpen moet bedienen. Diaken Theo ten Bruin moet dus eerst op die zondagochtend in Vorden voorgaan en daarna komt hij naar Vierakker. We beginnen stipt om kwart voor elf. De dienst zal worden gehouden op het terrein van de Willibrordkerk, in Vierakker.  Bij mooi weer hebben we daar buiten voor de kerk de ruimte. Bij slecht weer gaan we naar binnen.  Het wordt een dienst van 45 minuten.  Er zal een activiteit voor kinderen zijn (hetzij aan een tafel onder een boom op het terrein, hetzij in de sacristie). Diaken ten Bruin zal een preek houden van acht minuten.  Het oecumenisch koor zal zingen, en ook de heer Bennie Helmink zingt twee liederen. Er zal hopelijk een wat uitgebreidere instrumentale begeleiding zijn voor onderdelen van de samenzang. En natuurlijk zingen we het Dorpslied aan het eind – “ ‘k Heb u lief, mijn schoon Vierakker, ‘k heb u lief, mijn blij Wichmond...”.  Het belooft een mooie dienst te worden. Het Oranjecomité zal vertegenwoordigd zijn en ook een rol spelen in de dienst. Zo wordt de Feestweek passend ingeluid.  Na de dienst is er koffie/thee en wat lekkers, en ontmoeting.  En dan naar huis, omkleden, even wat eten, en op naar de fietstocht!
Op 27 augustus zal dhr  H.Haan uit Steenderen  voorgaan – en dus, lezer, dan bent u er natuurlijk ook. En een verdere bijzondere dienst in aankomst is die van de Startzondag op 11 september.   Het thema voor Startzondag dit jaar is “Een open huis”.  Hierover zegt onze landelijke kerk het volgende: Met dit thema “sluit de startzondag aan bij de landelijke campagne Kerkproeverij die kerken uitnodigt begin september de deuren wagenwijd open te zetten voor nieuwe mensen. Een open huis zijn is immers een eerste voorwaarde om gasten zich welkom te laten voelen in de kerk.” De bedoeling is dat iedere kerkganger persoonlijk iemand uitnodigt om op deze zondag in de kerk te komen. We willen mensen leren kennen en nodigen ze uit voor wederzijdse kennismaking - zowel in de kerkdienst, waarin rekening gehouden zal worden met gasten, als bij de koffie/thee in Withmundi samen erna.  Een kort onderdeel van de dienst zal bestaan uit informeel praten met degene die naast je zit.  Er zal aan iedereen een kaart worden uitgedeeld waarop vragen afgedrukt zullen staan om het gesprek op gang te brengen – vragen zoals: Heb jij een huisdier? Men bevraagt elkaar in paren  en dan zullen de kaarten met de ingevulde antwoorden worden opgehaald om te worden versierd door de kinderen tijdens de preek.   Na de dienst zullen de kaarten op tafels in Withmundi liggen (iedere kaart zal een tafelnummer hebben wat mensen moeten onthouden). De kaarten kunnen dan tijdens het koffiedrinken tot verdere toelichting en gesprek leiden in groepen rond de tafels. Zo maken we kennis met anderen en zij met ons. Denkt u alvast na over wie u daarvoor uit zou kunnen nodigen.  Het gaat om een persoonlijke uitnodiging richting iemand met wie u een vertrouwensrelatie heeft.  Het zou fijn zijn als iedere kerkganger voor deze zondag iemand mee kon brengen. 
Nou, genoeg in het vooruitzicht!  We zijn een actieve gemeente en er gebeurt veel. Als u, lezer, weggaat, dan wens ik u een goede vakantie toe.  En als u thuis blijft: prettige zomerweken in de mooie Achterhoek! Ik ben op vakantie van 19 juli tot en met 9 augustus.
T. Wiersum.
 
terug
 
 
 
 

Palmpasenoptocht AFGELAST
datum en tijdstip 05-04-2020 om 10.00 uur

meer details

Palmzondag Bevestiging ambtsdragers in Besloten dienst
datum en tijdstip 05-04-2020 om 10.00 uur

Op Palmzondag worden de 3 nieuwe ambtsdragers (Dieneke Blanken-de Vries als ouderling, Andrea Kastelein-Schröder als diaken en Gerrit Huurnink als ouderling-kerkrentmeester) bevestigd in een korte dienst waarbij in totaal inclusief de predikant en de koster, 8 personen in de kerk aanwezig zijn. Dan is makkelijk minimaal 1.5 m afstand te houden. Daarmee treden de 3 nieuwe ambtsdragers toe tot de kerkenraad en zijn we weer compleet behalve de vacature jeugdouderling. De dienst is de beluisteren via kerkradio en vanaf Palmzondagmiddag via de website net als afgelopen zondag.
Er is al een mooie dienst voorbereid voor de bevestiging, een deel daarvan zullen we gebruiken in een viering later dit jaar (wellicht pas in september) met woorden als “We zijn verheugd dat jullie nu ten overstaan van de gemeente kunt en wilt uitspreken dat je het ambt hebt aanvaard en bij de bevestiging in april je ja-woord hebt gegeven”.  Deze gang van zaken is afgestemd met onze classispredikant Ds. Van Beelen en past binnen de kerkorde.
 
meer details

Dienst
datum en tijdstip 09-04-2020 om 20.00 uur
Witte donderdag
meer details

Dienst
datum en tijdstip 10-04-2020 om 20.00 uur
Goede vrijdag
meer details

 
Stand van zaken en richtlijnen coronavirus in en rondom kerk en gemeente

In verband met de toestand rondom het coronavirus (COVID-19) heeft de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) donderdagmiddag 12 maart j.l. richtlijnen uitgevaardigd met betrekking tot de wijze van handelen in en om de kerk en gemeente in de komende weken.

Wij raden u aan om steeds de de actuele informatie van de Rijksoverheid en het RIVM via de media te volgen en zo mogelijk te bekijken op de website: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19

Voor de regionale situatie kunt u de site van de GGD in uw regio bekijken: https://www.ggd.nl/

Het landelijke bureau van de PKN informeert de gemeenten, kerkenraden en het publiek via de eigen website: https://www.protestantsekerk.nl/nieuws/richtlijnen-rondom-het-coronavirus/

De kerkenraad houdt zich zeker gedurende deze crisis zoveel mogelijk aan alle adviezen en richtlijnen in het belang van de volksgezondheid.

Over de maatregelen die wij binnen onze eigen gemeente hebben genomen en/of nog zullen nemen kunt u lezen op onze website.
Wij proberen de informatie steeds te actualiseren zodra daar aanleiding toe is.


 

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.