Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse gemeente te Wichmond
 
 
Geslaagde gemeente-avond Geslaagde gemeente-avond
Op vrijdag 19 januari was er een goed bezochte gemeente-avond in Withmundi, geleid door onze voorzitter mw. Caroline ter Linden. Ds. Tim Wiersum opende de avond met enkele bijbelverzen. De avond stond in het teken van informatie uitwisselen en vooral ook horen wat gemeenteleden bezighoudt. Eerst gaf dhr. Philip Vaartjes uitleg over de veranderingen binnen de landelijke kerk als gevolg van de nota Kerk2025: “Waar een woord is, is een weg”. Philip sprak over de afgelopen 500 jaar sinds de kerkhervorming, waar het bij de meerdere organen (classis en synode) eigenlijk steeds een zoektocht is geweest tussen zelfstandigheid van de lokale gemeenten, maar toch ook een gezamenlijke verbondenheid dus geen volledig autonome gemeenten. De classis is het ‘regionale bestuur’, er zijn er nu nog 74 in ons land, maar dat wordt teruggebracht naar slechts 11. Wij gaan horen bij een classis waarbij wij de oostgrens vormen en deze classis loopt tot voorbij Tiel in de Betuwe. Die nieuwe classes hebben veel weg van de rooms-katholieke bisdommen en worden geleid door een classispredikant die vrijgesteld is voor deze taak, een soort bisschop. Met onze buurgemeenten kunnen we een ring vormen, een vrijblijvende vorm van samenwerking waar dat nuttig/nodig is. De bedoeling van Kerk2025 is minder regels en meer vrijheid, maar we zullen waakzaam moeten zijn om juist als kleine gemeente niet van bovenaf opgeheven te worden.
Vervolgens gaf mw. Ria Klein Kranenbarg uitleg over de taken van een wijkouderling. Aanleiding is natuurlijk dat zij momenteel de enige reguliere wijkouderling is, er zijn 3 vacatures. Gelukkig zijn mw. Zwennie Langwerden en dhr. Ben Hiddink nog steeds bereid als ouderlingen te functioneren binnen onze gemeente, maar zij maken geen deel uit van de kerkenraad. Er werd vervolgens van gedachten gewisseld over hoe het komt dat gemeenteleden maar moeilijk enthousiast te maken zijn voor het invullen van de vacatures. Het is iets dat we overal in de maatschappij zien: veel mensen zijn bereid om vrijwilligerswerk te doen als het om een eenmalige klus gaat, maar je voor langere tijd binden aan een (bestuurs)taak ligt een stuk moeilijker. We hopen en vertrouwen dat de vacatures ingevuld zullen gaan worden, van groot belang voor het voortbestaan van onze gemeente.
Daarna gaf ondergetekende uitleg over het nieuwe kerkblad. Omdat Kerkleven in Oost-Gelderland eind december voor het laatst is verschenen, is er nagedacht over ‘hoe nu verder’. Wichmonds Kerkleven verschijnt 4x per jaar en dat is een te lage frequentie om met actuele berichten te kunnen komen. Samen met Hummelo en Drempt/OldenKeppel komt er nu een kleurig blad dat 11x per jaar bij ieder gemeentelid bezorgd wordt. De voltallige redactie van Wichmonds Kerkleven is bereid om de korte cursus te volgen die hoort bij het maken van zo’n kerkblad op de internet-website van drukkerij De Zalige Zalm in Deventer, die meerdere kerkbladen uitgeeft (o.a. Hengelo en Warnsveld) en zorgt voor allerlei meer algemene berichten die voorheen ook te vinden waren in Kerkleven in Oost-Gelderland. Het eerste nummer van ons nieuwe kerkblad zal vlak voor Pasen 2018 verschijnen. Een groot voordeel t.o.v. Kerkleven in Oost-Gelderland waarop je geabonneerd moest zijn is dat we het blad bij ieder gemeentelid gaan bezorgen. We vinden het uiteraard jammer dat Steenderen heeft besloten om een eigen kerkblad te gaan uitgeven en niet mee te doen met deze samenwerking. Om de kosten zo laag mogelijk te houden wordt gestreefd om in ieder geval in het dorp het blad met vrijwilligers te bezorgen. Voor het buitengebied moet nog besloten worden hoe we het precies gaan doen, maar dhr. Jan Pieterse bood spontaan aan dat hij die bezorging wel op zich wil nemen. Dit werd uiteraard met applaus begroet.
Na de koffiepauze werd uitgebreid doorgepraat over ‘hoe willen we gemeente/kerk zijn’, ‘is er een toekomstvisie en zo ja hoe ziet die er dan uit’? Het idee is geopperd om met een kleine commissie verder na te denken over andere vormen van gemeente zijn: dat kan bijvoorbeeld een bijeenkomst zijn rond een prachtig schilderij of een gospeloptreden maar dat zijn slechts 2 voorbeelden.
Het was goed om met elkaar van gedachten te wisselen over de toekomst van onze gemeente. Juist nu er geen accute aanleiding voor is zoals grote financiele tekorten of een vacante predikantsplaats. Daarnaast was het geweldig om te ervaren dat er zeker zorgen leven over onze toekomst als gemeente (we vergrijzen net als veel andere gemeenten), maar dat er een groot vertrouwen is dat de kerkenraad haar best doet om in haar besluitvorming met alle aspecten zo goed mogelijk rekening te houden.
Ep Heuvelink
terug
 
 
 
 

Palmpasenoptocht AFGELAST
datum en tijdstip 05-04-2020 om 10.00 uur

meer details

Palmzondag Bevestiging ambtsdragers in Besloten dienst
datum en tijdstip 05-04-2020 om 10.00 uur

Op Palmzondag worden de 3 nieuwe ambtsdragers (Dieneke Blanken-de Vries als ouderling, Andrea Kastelein-Schröder als diaken en Gerrit Huurnink als ouderling-kerkrentmeester) bevestigd in een korte dienst waarbij in totaal inclusief de predikant en de koster, 8 personen in de kerk aanwezig zijn. Dan is makkelijk minimaal 1.5 m afstand te houden. Daarmee treden de 3 nieuwe ambtsdragers toe tot de kerkenraad en zijn we weer compleet behalve de vacature jeugdouderling. De dienst is de beluisteren via kerkradio en vanaf Palmzondagmiddag via de website net als afgelopen zondag.
Er is al een mooie dienst voorbereid voor de bevestiging, een deel daarvan zullen we gebruiken in een viering later dit jaar (wellicht pas in september) met woorden als “We zijn verheugd dat jullie nu ten overstaan van de gemeente kunt en wilt uitspreken dat je het ambt hebt aanvaard en bij de bevestiging in april je ja-woord hebt gegeven”.  Deze gang van zaken is afgestemd met onze classispredikant Ds. Van Beelen en past binnen de kerkorde.
 
meer details

Dienst
datum en tijdstip 09-04-2020 om 20.00 uur
Witte donderdag
meer details

Dienst
datum en tijdstip 10-04-2020 om 20.00 uur
Goede vrijdag
meer details

 
Stand van zaken en richtlijnen coronavirus in en rondom kerk en gemeente

In verband met de toestand rondom het coronavirus (COVID-19) heeft de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) donderdagmiddag 12 maart j.l. richtlijnen uitgevaardigd met betrekking tot de wijze van handelen in en om de kerk en gemeente in de komende weken.

Wij raden u aan om steeds de de actuele informatie van de Rijksoverheid en het RIVM via de media te volgen en zo mogelijk te bekijken op de website: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19

Voor de regionale situatie kunt u de site van de GGD in uw regio bekijken: https://www.ggd.nl/

Het landelijke bureau van de PKN informeert de gemeenten, kerkenraden en het publiek via de eigen website: https://www.protestantsekerk.nl/nieuws/richtlijnen-rondom-het-coronavirus/

De kerkenraad houdt zich zeker gedurende deze crisis zoveel mogelijk aan alle adviezen en richtlijnen in het belang van de volksgezondheid.

Over de maatregelen die wij binnen onze eigen gemeente hebben genomen en/of nog zullen nemen kunt u lezen op onze website.
Wij proberen de informatie steeds te actualiseren zodra daar aanleiding toe is.


 

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.