Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse gemeente te Wichmond
 
 
zo 31 mei 2020  om 10.00 uur
Voorganger: Ds. T. Wiersum
Dienst

 
Kerkradio/websitedienst voor Pinksteren 2020
zondag 31 mei, 10.00 uur
Inleiding
Geachte kerkradioluisteraars,  welkom  …
 
Deze dienst kan direct na afloop al bekeken worden op de website.
De website is wichmond.protestantsekerk.net
Ik herhaal: wichmond.protestantsekerk.net
Ook zal hij vanmiddag beluisterd kunnen worden. Op de eerste pagina van de website staat links een groen blok met een lijst van opties. We plaatsen de optie beluisteren kerkdiensten onderaan.
 
Deze dienst begint met gebed:
Laten wij bidden…
 
Laten we zingen, een lied gekozen door een trouwe luisteraar:
Kom laat ons deze dag met heilig vuur bezingen, lied 672, de verzen 1+7

 

https://www.youtube.com/watch?v=6IBrimWDmwY
 
Gedicht
En nu, luisteraars, een gedicht … 
 
We zingen nu Lied 675:1+2 – Geest van hierboven
https://www.youtube.com/watch?v=h93nvWaj2u0
 
Vandaag is de Schriftlezing uit het boek der Handelingen van de Apostelen, hoofdstuk 2, de verzen 1 t/m 24
 
Overdenking
Lieve mensen,
Over deze schriftlezing wil ik drie dingen zeggen.
 
Laten we nu zingen, beste mensen, een lied gekozen door een lid van onze kerk, uit een bundel van Sietze de Vries. De bundel heet  “Het liefste lied van overzee".
Dit lied, nr 3 uit de bundel, draagt de titel: Al beheers ik alle talen
 
https://www.youtube.com/watch?v=FCd8ioFE0mI
 
Al beheers alle talen, kan ik engelen verstaan
Zonder liefde zou mij spreken hol op lege vaten slaan.
Liefdes gloed wordt gevoed uit de bron van Gods tegoed. 
 
Ook al schenk ik al het mijne, ga ik dapper door het vuur,
Zonder liefde zijn gebaren leeg van inhoud, kort van duur
Liefdes gloed wordt gevoed uit de bron van Gods tegoed. 
 
Meer dan hoop die ons leven, meer dan nog geloven zegt,
is de liefde ons gegeven liefde als de hoogste weg.
Liefdesgloed wordt gevoed uit de bron van Gods tegoed.
 
 
 
 
Laten wij danken en bidden
 
We zingen nu, voordat we het Onze Vader bidden, het lied
Kom schepper God Lied 670:1,2,3,4+5
https://www.youtube.com/watch?v=RcfL9DHS3tk
 
Onze Vader…

Onze Vader die in de hemelen zijt,

uw naam worde geheiligd;

uw Koninkrijk kome; uw wil geschiede,

gelijk in de hemel alzo ook op de aarde.

Geef ons heden ons dagelijks brood;

en vergeef ons onze schulden,

gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren;

en leid ons niet in verzoeking,

maar verlos ons van de boze.

Want van U is het Koninkrijk

en de kracht en de heerlijkheid

Tot in eeuwigheid.

Amen

 
 
Een paar mededelingen: ………….
 
Volgende week zondag, luisteraar van de kerkradio en kijker van de livestream, hebben we een gastpredikant, en wel ds Wim Blanken. Dus daar verheugen we ons op. 
 
 
We zingen tot slot Wij leven van de wind twee verzen. Het tweede vers is uit het lied Dank, dank nu allen God.
 
U hoort het prachtige orgel van de Sint Jacobskerk van Vlissingen
 
https://www.youtube.com/watch?v=1WQU6XVV7eA
 
Wij leven van de wind
die aanrukt uit den hoge
en heel het huis vervult
waar knieën zijn gebogen,
die doordringt in het hart,
in de verborgen hof,
en uitbreekt in een lied
en opstijgt God ten lof.
 
Lof, eer en prijs zij God
die troont in 't licht daarboven.
Hem, Vader, Zoon en Geest
moet heel de schepping loven.
Van Hem, de ene Heer,
gaf het verleden blijk,
het heden zingt zijn eer,
de toekomst is zijn rijk.
 
Zegen
 
 
 

terug
 
 
 

Kerkdienst
datum en tijdstip 16-08-2020 om 10.00 uur
Kinderoppas: Renske Ellenkamp

Uitgangscollecte: College van diaconie
meer details

Kerkdienst
datum en tijdstip 23-08-2020 om 10.00 uur
Openlucht dienst

Kinderoppas: Annet Heuvelink

Uitgangscollecte: College van kerkrentmeesters
meer details

Kerkdienst
datum en tijdstip 30-08-2020 om 10.00 uur


 
meer details

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.