Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse gemeente te Wichmond
 
 
zo 28 jun 2020  om 10.00 uur
Voorganger: Ds. T. Wiersum
Dienst

Kerkradio/websitedienst voor zondag 28 juni,10 uur
Derde zondag na Trinitatis
Inleiding
Geachte kerkradioluisteraars,  kijkers van de livestream, welkom  …  We zijn verbonden met elkaar met als middelpunt de consistoriekamer van de kerk van Wichmond, van hieruit gaat de boodschap van Gods liefde heel de wereld in, naar u thuis en naar velen, waar ze ook zijn. 
 
Deze dienst kan direct na afloop al bekeken worden op de website.
De website is wichmond.protestantsekerk.net
Ik herhaal: wichmond.protestantsekerk.net
Ook zal de dienst vanmiddag beluisterd kunnen worden. Op de eerste pagina van de website staat links een groen blok met een lijst van opties. We plaatsen de optie beluisteren kerkdiensten onderaan.
 
Deze dienst begint met gebed:
Laten wij bidden…
 
En nu luisteraars, kijkers van de livestream, een lied, aangevraagd  door een echtpaar dat trouw iedere zondag meeluistert en kijkt
 
Een zaaier ging uit om te zaaien – lied 764 in het nieuwe liedboek, verzen 1, 2, 3,4,5 en 6
 
https://www.youtube.com/watch?v=pELK-DE07m0
 
Gedicht
En nu, luisteraars, een gedicht … 
 
Ik nodig u uit mee te zingen het prachtige lied
Grote God wij loven U - lied 413 in het nieuwe liedboek, verzen 1,3+2 . 3 en 2 zijn omgedraaid in de versie.
 
https://www.youtube.com/watch?v=UN0voZSWJ1U
 
In aansluiting op dit lied lees ik nu uit het boek van de profeet Jeremia,  hoofdstuk 29, de verzen 1 en 4 t/m 14
 
We zingen nu het lied  Er is een God die hoort
 
https://www.youtube.com/watch?v=YMokAdixghU
 
Vreugde of blijdschap, droefheid of smart,
er is een God, er is een God.
Stort bij hem uit, o mens toch uw hart,
er is een God die hoort.
Ga steeds naar hem om hulp en om raad,
wacht niet te lang, ‘t is spoedig te laat.
Dat niet door twijfel ’t hart wordt verstoord,
er is een God die hoort.


God schonk zijn zoon in Bethlehems stal,
Heer van het al, Heer van het al.
Hij droeg vernedering, smaad zonder tal,
heerser van ’t gans heelal.
Want onze Schepper, koning der aard’,
heeft zelfs zijn eigen zoon niet gespaard.
Ga dan naar hem, nu ’t morgenlicht gloort,
hij is de God die hoort.

Van oost tot west, van zuid tot noord,
mens, zegt het voort, mens zegt het voort.
Wordt ‘s Heren liefde alom gehoord,
mensenkind, zegt het voort.
Dwaal niet in ’t duister, ga niet alleen,
maar zoek het heil bij Jezus alleen.
Dat al uw hoop op hem is gericht,
Jezus is ’t eeuwig licht.

 
 
Evangelie van Mattheüs hoofdstuk 10:34-42
 
Overdenking
 
Nu volgt het lied Welk een vriend in onze Jezus
 
https://www.youtube.com/watch?v=AGJ_bx1Ic0I
 
Het is voor vandaag gekozen door een voormalige inwoner van Wichmond, thans woonachtig in Hengelo, trouwe volger van onze uitzendingen: Het lied is
 
Welk een vriend in onze Jezus: uit de bundel van het leger des Heils
 
Welk een vriend is onze Jezus, die van schuld en zonde redt.
Welk een voorrecht onze noden Hem te brengen in 't gebed.
Zo wij dikwijls vrede derven, nood'loos dragen zorg en pijn,
't is, als wij 't gebed verzuimen, niet in zijn gemeenschap zijn.
 
Is daar velerlei verzoeking, drukt ons 't lijden vaak terneer;
laat ons dat niet moed'loos maken, breng het biddend tot de Heer.
Kunt u trouwer vriend ooit vinden, die u helpt bij ied're tred?
Al uw zwakheid kent de Heiland; breng ze tot Hem in 't gebed.
 
Drukken zorgen u terneder, kwelt u droefenis of leed,
breng het biddend tot de Heiland, die de zijnen nooit vergeet.
En als vrienden u verlaten, ga tot Jezus die u mint
en vlucht in zijn liefde-armen, waar u troost en ruste vindt.
 
Laten wij danken en bidden
 
 

 • Lied Taizé Da pacem cordium – Geef vrede in het hart.
https://www.youtube.com/watch?v=hMo-HSg388E
 
Onze Vader…
 • g: die in de hemelen zijt,
 • uw naam worde geheiligd;
 • uw Koninkrijk kome; uw wil geschiede,
 • gelijk in de hemel alzo ook op de aarde.
 • Geef ons heden ons dagelijks brood;
 • en vergeef ons onze schulden,
 • gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren;
 • en leid ons niet in verzoeking,
 • maar verlos ons van de boze.
 • Want van U is het Koninkrijk
 • en de kracht en de heerlijkheid
 • Tot in eeuwigheid.
 • Amen
 
Een paar mededelingen: ………….
 
 
Beste mensen: ons slotlied is: Zingen – 416: 1,2,+4 met begeleiding uit de Sint Janskerk, Gouda
https://www.youtube.com/watch?v=9Cxcqu3U5Hc
 
Ga met God en Hij zal met je zijn, jou nabij op al je wegen
met Zijn raad en troost en zegen. Ga met God en Hij zal met je zijn.

Ga met God en Hij zal met je zijn, bij gevaar, in bange tijden
over jou Zijn vleugels spreiden. Ga met God en Hij zal met je zijn

Ga met God en Hij zal met je zijn, tot wij weer elkaar ontmoeten,
in Zijn naam elkaar begroeten. Ga met God en Hij zal met je zijn.

Zegen
 
 
 
 
 

terug
 
 
 

Zangdienst
datum en tijdstip 12-07-2020 om 10.00 uur
Uitgangscollecte: College van kerkrentmeesters
meer details

Kerkdienst
datum en tijdstip 19-07-2020 om 10.00 uur
Kinderoppas: Jo Wiersum

Uitgangscollecte: College van diaconie
meer details

Kerkdienst
datum en tijdstip 26-07-2020 om 10.00 uur
Kinderoppas: Andrea Kasteleijn

Uitgangscollecte: College van kerkrentmeesters
meer details

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.