Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse gemeente te Wichmond
 
 
zo 10 mei 2020  om 10.00 uur
Voorganger: Ds. T. Wiersum
Dienst

Kerkradio/websitedienst voor zondag 10 mei,10 uur
5e  zondag van Pasen – Cantate
Inleiding
Vandaag is de vijfde zondag van Pasen – Cantate – Zingt!  Zingt een nieuw lied voor God de Here!
 
Deze dienst begint met gebed:
 
Gebed
 
Zingen: Psalm 98:1+4 – begeleiding kom vanuit de Eusebiuskerk in Arnhem

https://www.youtube.com/watch?v=9MLH-Bge9aA

Zingt een nieuw lied voor God den HERE,
want Hij bracht wonderen tot stand.
Wij zien Hem heerlijk triomferen
met opgeheven rechterhand.
Zingt voor den HEER, Hij openbaarde
bevrijdend heil en bindend recht
voor alle volkeren op aarde.
Hij doet zoals Hij heeft gezegd.
 
Laat alle zeeën, alle landen
Hem prijzen met een blij geluid.
Rivieren klappen in de handen,
de bergen jubelen het uit.
Hij komt, Hij komt de aarde richten,
Hij komt, o volken weest verblijd,
Hij komt zijn koninkrijk hier stichten,
zijn heil en zijn gerechtigheid.
 
Gedicht
 
We zingen nu een lied gekozen door een van onze kerkleden –
 
lied 971:1+3
Zing een nieuw lied voor God de Here  met begeleiding vanuit de Martinikerk van Groningen
 
https://www.youtube.com/watch?v=wM-_iBNZv44
 
Zingt een nieuw lied voor God de Here
en weest van harte zeer verblijd.
God wil alhier met ons verkeren,
hier wordt een huis voor Hem bereid.
Hij heeft de hand
en het verstand
gezegend voor het werk,
de bouw van Christus' kerk.
 
De Heilge Geest geeft taal en teken.
Christus deelt al zijn gaven uit.
De Vader zelf wil tot ons spreken
en elk verstaat wat het beduidt.
Wees ons nabij
en maak ons vrij
in dit uw heiligdom.
Kom, Here Jezus, kom!

Schriftlezing
Vandaag hebben we twee schriftlezingen uit het boek Deuteronomium
In aansluiting op dit lied lees ik eerst uit Deuteronomium hoofdstuk 34:1-4
 
Daar, in de vlakte van Moab, klom Mozes toen de berg Nebo op. Dat is één van de bergen van de Pisga die tegenover Jericho liggen. Vanaf die berg liet de Heer hem het hele land zien, vanaf het gebied van Gilead tot aan het gebied van Dan, het hele gebied van Naftali, het gebied van Efraïm en Manasse, het hele gebied van Juda tot aan de Grote Zee, het Zuiderland en de vlakte in het dal van Jericho (de Palmstad) tot aan Zoar. De Heer zei tegen hem: "Dit is het land dat Ik aan Abraham, Izaäk en Jakob heb beloofd toen Ik hen zwoer: 'Ik zal dit land aan je familie ná jou geven.' Ik heb het je nu laten zien. Maar je zal niet oversteken om er binnen te gaan."
 
We luisteren nu naar Stef Bos Lied van Mozes
 
https://www.youtube.com/watch?v=42ZS6Veg1Lc&app=desktop 
 
Uit Deuteronomium 6, de verzen 20-25
Als jullie kinderen later aan jullie vragen: 'Wat zijn dat voor wetten en leefregels die onze Heer God aan jullie heeft gegeven?' dan moeten jullie antwoorden: 'We waren slaven van de farao in Egypte. Maar de Heer heeft ons daar op een machtige manier bevrijd. Hij heeft ons grote wonderen laten zien: rampen die Egypte, de farao en zijn hele familie vernietigden. Maar ons heeft Hij van daar meegenomen. Hij heeft ons naar het land gebracht dat Hij aan onze voorvaders [ Abraham, Izaäk en Jakob ] had beloofd. En Hij heeft dat land aan ons gegeven. De Heer beval ons om ons aan al deze wetten en leefregels te houden. We moeten diep ontzag voor Hem hebben. Dan zal het voor altijd goed met ons gaan. En Hij zal ervoor zorgen dat we in leven blijven, zoals we vandaag ook in leven zijn. Als we ons heel precies aan al die wetten houden, leven we zoals Hij het wil. Dan zullen we dicht bij onze Heer God zijn. Dat heeft Hij ons beloofd.'
 
Overdenking
 
We zingen nu het lied O verbreker aller banden, uit het liedboek voor de kerken, lied 435, vers 1 +5
https://www.youtube.com/watch?v=fcybmFDl2Xc
1
O verbreker aller banden,
Gij die ons vertrouwen zijt,
bij wie schade zelfs en schande
hemel wordt en heerlijkheid, -
tuchtig Adams trotse zonen
in hun eigenzinnigheid,
tot Ge uw aangezicht zult tonen
en hen uit de kerker leidt.
 
5
Duur hebt Gij uw volk verworven
en alleen van U zijn wij.
Heer, zowaar Gij zijt gestorven,
maak ons nu ook waarlijk vrij.
O, uw heil zal spoedig komen,
Gij laat ons niet ledig staan:
schoner dan de schoonste dromen
breekt de dag der vrijheid aan.
 
Laten wij danken en bidden
 
Laten we nu zingen een lied gekozen door een van onze trouwe luisteraars -  Psalm 139:1+6
https://www.youtube.com/watch?v=8_byNYOaL4o
1
HEER, die mij ziet zoals ik ben,
dieper dan ik mijzelf ooit ken,
kent Gij mij, Gij weet waar ik ga,
Gij volgt mij waar ik zit of sta.
Wat mij ten diepste houdt bewogen,
't ligt alles open voor uw ogen.
 
6
Wanneer ik mij geborgen dacht
in 't vallend duister van de nacht,
werd dan de nacht niet als het licht?
Hier lig ik voor uw aangezicht,
o God, hoe licht is zelfs het duister,
de nacht een dag die blinkt van luister.
 
Onze Vader…
 
Een paar mededelingen: ………….
 
Laten we zingen, beste mensen:  ons slotlied is:  psalm 89, verzen 1, 3 en 7
https://www.youtube.com/watch?v=Q1lQ5vGdC1I
1
Ik zal zo lang ik leef bezingen in mijn lied
des HEREN milde gunst, het werk aan ons geschied.
Mijn mond verkondigt, HEER, aan komende geslachten
hoe Gij uw trouw betoont aan hen die U verwachten.
Uw goedertierenheid rijst op en gaat zich welven,
een altijd veilig huis, vast als de hemel zelve.
 
3
Uw macht bezingen, HEER, de engelen in koor.
Het loflied van uw trouw weerklinkt de hemel door.
Geen enkel schepsel, HEER, hoe hoog in 't licht gezeten,
hoe bovenaards in glans, kan met uw macht zich meten.
Ja Gij zijt zo geducht, dat al de hemelingen
in eerbied en ontzag uw grote troon omringen.
 
7
Hoe zalig is het volk dat U de lofzang zingt,
dat uitbreekt in gejuich als de bazuin weerklinkt.
Uw lichtend aangezicht zal altijd hen geleiden.
Zij zullen in uw naam zich dag aan dag verblijden,
zij gaan in vrede voort, zij wandlen voor uw ogen,
want uw rechtvaardigheid zal hen voorgoed verhogen.
 
Zegen
 

terug
 
 
 

Dienst
datum en tijdstip 07-06-2020 om 10.00 uur
Livestream via: https://youtu.be/zQqCDkciRfI
Orde van Dienst : Zie Kerkdiensten meer details
meer details

Dienst
datum en tijdstip 14-06-2020 om 10.00 uur
meer details

Dienst
datum en tijdstip 21-06-2020 om 10.00 uur
meer details

Dienst
datum en tijdstip 28-06-2020 om 10.00 uur
meer details

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.