Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse gemeente te Wichmond
 
 
Toelichting bij de jaarrekening 2016 Toelichting bij de jaarrekening 2016
De kerkenraad heeft in de meivergadering de jaarrekening over 2016 van het College van Kerkrentmeesters, zoals hiernaast samengevat, goedgekeurd.  Opvallend is de grote afwijking ten opzichte van de begroting voor 2016, namelijk een positief resultaat van 25.881 euro, ten opzichte van een begroot tekort van 10.170 euro. Hiervoor zijn 2 verklaringen:
1.Er was 11.000 euro begroot voor lasten overige eigendommen betreffende ‘saneren schuur Bretveld’ (asbest); dit vraagt echter meer tijd (o.a. uitzoeken, “bestemmingsplan”,  wat komt er voor in de plaats” en “zijn er subsidies beschikbaar - de regels voor dit specifieke geval zijn tot op heden nog onduidelijk”); Dit is doorgeschoven naar 2017 en staat voor 2017 opnieuw op de begroting. De kerkrentmeesters zijn er bij voortduring actief mee bezig (voorlichtingsbijeenkomsten, informatieve gesprekken, offertes etc.).
2.Er zijn in 2016 een aantal grote (meer dan 500 euro), incidentele giften van een klein aantal gevers ontvangen (net als in 2015), die echter door hun incidentele karakter niet in de begroting opgenomen kunnen worden; totaalbedrag van deze grote giften is 15.000 euro. Kleinere giften waren voorzichtig begroot op 500 euro, maar bedroegen 5.000 euro. Voor al deze giften zijn we uiteraard heel dankbaar.
 
Het positieve resultaat van 25.881 euro is toegevoegd aan de reserves (deels onderhoudsfonds, deels algemene reserve).
Ten opzichte van de jaarrekening over 2015 zijn er 2 belangrijke verschillen: bijdragen levend geld waren 8.500 euro hoger in 2016, en lasten kerkgebouw en overige eigendommen gezamenlijk waren 8.500 euro lager dan in 2015 (door incidentele lasten in 2015).
 
Een ieder die toelichting wil bij de jaarrekening wil of de jaarrekening in wil zien (dat laatste kan tot 15 juli 2017) kan hiervoor contact opnemen met de penningmeester, dhr. Ep Heuvelink.
 
 
terug
 
 
 
 

Palmpasenoptocht AFGELAST
datum en tijdstip 05-04-2020 om 10.00 uur

meer details

Palmzondag Bevestiging ambtsdragers in Besloten dienst
datum en tijdstip 05-04-2020 om 10.00 uur

Op Palmzondag worden de 3 nieuwe ambtsdragers (Dieneke Blanken-de Vries als ouderling, Andrea Kastelein-Schröder als diaken en Gerrit Huurnink als ouderling-kerkrentmeester) bevestigd in een korte dienst waarbij in totaal inclusief de predikant en de koster, 8 personen in de kerk aanwezig zijn. Dan is makkelijk minimaal 1.5 m afstand te houden. Daarmee treden de 3 nieuwe ambtsdragers toe tot de kerkenraad en zijn we weer compleet behalve de vacature jeugdouderling. De dienst is de beluisteren via kerkradio en vanaf Palmzondagmiddag via de website net als afgelopen zondag.
Er is al een mooie dienst voorbereid voor de bevestiging, een deel daarvan zullen we gebruiken in een viering later dit jaar (wellicht pas in september) met woorden als “We zijn verheugd dat jullie nu ten overstaan van de gemeente kunt en wilt uitspreken dat je het ambt hebt aanvaard en bij de bevestiging in april je ja-woord hebt gegeven”.  Deze gang van zaken is afgestemd met onze classispredikant Ds. Van Beelen en past binnen de kerkorde.
 
meer details

Dienst
datum en tijdstip 09-04-2020 om 20.00 uur
Witte donderdag
meer details

Dienst
datum en tijdstip 10-04-2020 om 20.00 uur
Goede vrijdag
meer details

 
Stand van zaken en richtlijnen coronavirus in en rondom kerk en gemeente

In verband met de toestand rondom het coronavirus (COVID-19) heeft de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) donderdagmiddag 12 maart j.l. richtlijnen uitgevaardigd met betrekking tot de wijze van handelen in en om de kerk en gemeente in de komende weken.

Wij raden u aan om steeds de de actuele informatie van de Rijksoverheid en het RIVM via de media te volgen en zo mogelijk te bekijken op de website: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19

Voor de regionale situatie kunt u de site van de GGD in uw regio bekijken: https://www.ggd.nl/

Het landelijke bureau van de PKN informeert de gemeenten, kerkenraden en het publiek via de eigen website: https://www.protestantsekerk.nl/nieuws/richtlijnen-rondom-het-coronavirus/

De kerkenraad houdt zich zeker gedurende deze crisis zoveel mogelijk aan alle adviezen en richtlijnen in het belang van de volksgezondheid.

Over de maatregelen die wij binnen onze eigen gemeente hebben genomen en/of nog zullen nemen kunt u lezen op onze website.
Wij proberen de informatie steeds te actualiseren zodra daar aanleiding toe is.


 

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.