Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse gemeente te Wichmond
 
 
ANBI Diaconie ANBI Diaconie
Format voor in het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door een diaconie behorende tot de Protestantse Kerk in Nederland.
Versie 10-05-2021      
A. Algemene gegevens.
Naam ANBI: Diaconie van de Protestantse gemeente te Wichmond
Telefoonnummer 06-57142201
RSIN/Fiscaal nummer:
Nummer Kamer van Koophandel:
824134588

80060714
Website adres: https://wichmond.protestantsekerk.net/
E-mail: pknwichmond@gmail.com
Adres: Dorpsstraat 16
Postcode: 7234 SN
Plaats: Wichmond
Postadres: Dorpsstraat 16  
Postcode: 7234 SN Wichmond
 

  
De Protestantse gemeente te Wichmond is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten “.

De gemeente vervult haar diaconale roeping in de kerk en in de wereld door in de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid te delen wat haar aan gaven geschonken is, te helpen waar geen helper is en te getuigen van de gerechtigheid van God waar onrecht geschiedt. (Kerkorde artikel X lid 3).

De Diaconie van deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 4 lid 2 van de kerkorde.

De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk.
Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: kerkorde Protestantse Kerk in Nederland.

De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten, diaconieën en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI.  Dit is ook van toepassing op de diaconie van de Protestantse Gemeente te Kerkenhuizen.

B. Samenstelling bestuur.
Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 10 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.

Het College van diakenen telt 3 leden en is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en eigendommen van de diaconie. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Het college bestaat uit tenminste drie leden. Verder hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het classicaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art. 6-9).

C.Doelstelling/visie.
De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.
1 - De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God. 
2 - Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen. 
3 - Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.
Zie verder: artikelen I t.m. IV van de kerkorde van de Protestantse Kerk “de roeping van kerk en gemeente”

D.  Beleidsplan.
Het beleidsplan van de Protestantse Kerk kunt u vinden via deze link:
https://www.protestantsekerk.nl/anbi-pkn/
zoeken op beleidsplan 2021-2025 “de toekomst open tegemoet”

Op de website https://wichmond.protestantsekerk.net/  vindt u het beleidsplan 2022-2026 van onze gemeente. De rechtstreekse link naar het beleidsplan is:                                                                                  https://wichmond.protestantsekerk.net/uploads/klant337/files/Beleidsplan%20Protestantse%20gemeente%20te%20Wichmond%202022%20tot%202026%20WEBSITE%20versie(1).pdf 

.
E. Beloningsbeleid.
De beloning van diaconale medewerkers – zijn in onze gemeente niet aanwezig - is geregeld in de ‘Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland’. De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link: Generale regelingen Protestantse Kerk in NederlandLeden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

F.  Verslag Activiteiten.
De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een
levende gemeente. Dat doen zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad. Een uittreksel van de belangrijkste gegevens treft u hieronder (zie punt H) aan.                                                                                                                                                    
De diaconie heeft een aantal gronden en enkele woningen in bezit en beheert deze indachtig de diaconale taak. Een deel van deze gronden wordt verpacht dan wel verhuurd. De overige inkomsten voor de diaconie komen bijvoorbeeld uit collectes tijdens kerkdiensten, giften en (verkoop)acties. De diaconie verschaft de diakenen de middelen om hun ambt uit te oefenen, bijvoorbeeld het financieel ondersteunen van behoeftigen. Het beheer van de diaconie is strikt gescheiden van het beheer van de kerk/gemeente.

Verdere activiteiten van de diaconie dan wel de diakenen zijn onder meer:
  • (mede) verzorgen Maaltijd van de Heer (Heilig Avondmaal);
  • coördineren ZWO-groep (Zending Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking);
  • zorg voor kerkradio voor hen die niet bij diensten in de kerk aanwezig kunnen zijn;
  • verzorgen van wekelijkse bloemengroet aan ouderen, zieken en anderen;
  • beschikbaar stellen van het diaconale deel van de pastorie voor activiteiten;
  • contacten onderhouden met Diaconaal Netwerk Bronckhorst, voedselbank(en), instellingen als Het Passion in Hummelo, Hospice Zutphen enz.;
  • ondersteunen van ontwikkelingsprojecten in het buitenland waarbij gemeenteleden betrokken zijn
 G. Voorgenomen bestedingen.
De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk diaconaal werk vertoont een grote mate van continuïteit:
In de kolom begroting in het overzicht onder H is dit cijfermatig in beeld gebracht.

 H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting.
Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen van de diaconie in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.
De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de
voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.
Toelichting (zie ook punt F)
Bestuursverslag bij jaarrekening Diakonie 2022
De Diakonie heeft als missie omzien naar de medemens dichtbij en verder weg. Dat doen we met de opbrengsten uit ons vermogen (met name 2 woningen en enkele agrarische gronden). We streven geen vermogensgroei na, maar proberen wel het vermogen te behouden zodat het ook voor komende generaties diakenen middelen zal verschaffen.
Ook dit jaar zijn uitgaven en inkomsten in evenwicht, passend bij het streven van de diaconie: niet oppotten, maar ook niet interen waardoor toekomstige diakenen beperkt zouden worden in hun ondersteuningsmogelijkheden van behoeftigen dichtbij en ver weg. De jaarrekening is flink aangepast t.o.v. vorig jaar in lijn met de commentaren van het CCBB op de jaarrekening 2021.


Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar gevraagd om hun bijdrage voor het diaconale werk van de diaconie van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.
De diaconie bezit vermogen in de vorm van woningen, landerijen en geldmiddelen. Soms is dit aan de diaconie nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de diaconie.
De ontvangen inkomsten van de diaconie worden besteed aan diaconaal werk, zowel plaatselijk, landelijk als wel wereldwijd in de vorm van ondersteuning van activiteiten en doorbetaling van voor specifieke projecten gehouden inzamelingen.
Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan de kosten (alles wordt door vrijwilligers gedaan) van de eigen organisatie en bijdragen voor het in stand houden van het landelijke diaconale werk van de kerk.
Onder lasten beheer en administratie zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de diaconale bezittingen.

 
terug
 
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.