Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse gemeente te Wichmond
 
 
ANBI kerk ANBI kerk
Format voor in het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door een gemeente behorende tot de Protestantse Kerk in Nederland.
Versie  10-05-2021  
A. Algemene gegevens
 
Naam ANBI: Protestantse gemeente te Wichmond
Telefoonnummer 06-57142201 (Scriba)
RSIN/Fiscaal nummer: 005226156
Nummer Kamer van Koophandel

Website adres:
76397963


https://wichmond.protestantsekerk.net/
E-mail: pknwichmond@gmail.com
Adres: Dorpsstraat 16
Postcode: 7234 SN
Plaats: Wichmond
Postadres: Dorpsstraat 16
Postcode: 7234 SN Wichmond
   

De Protestantse gemeente te Wichmond is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten “.
De kerk van Wichmond weet zich geroepen om de liefde van God zichtbaar te maken in haar woorden en werken. Voor een kleine gemeente zoals de onze vraagt dat om volharding, samenwerking en vindingrijkheid.
We willen diegenen die nu betrokken zijn en de zondagse eredienst en/of andere activiteiten waar we elkaar als gemeente ontmoeten regelmatig bijwonen aan blijven spreken. Evenzeer verlangen we ernaar van belang te zijn voor leden die kerkelijk minder betrokken zijn en voor niet-leden
Onze gemeente wil een dorpsgemeente zijn voor het dorp Wichmond en het daarbij behorende omliggende gebied. Wij willen er ook zijn voor de mensen die geen lid zijn van onze gemeente door het kerkgebouw beschikbaar te stellen voor niet kerkelijke activiteiten en activiteiten te organiseren voor alle inwoners van ons gemeentelijk werkgebied.

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 4 lid 1 van de kerkorde.

De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: kerkorde Protestantse Kerk in Nederland.

De Protestantse Kerk in Nederland heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Protestantse gemeente te Wichmond

B. Samenstelling bestuur.

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 10 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.

Het College van kerkrentmeesters telt 3 ouderling kerkrentmeesters en is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening.  Het college bestaat uit tenminste drie leden. Verder  hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het classicaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art. 6-9).

C. Doelstelling/visie.
De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.
1 - De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God. 
2 - Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen. 
3 - Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.
Zie verder: artikelen I t.m. IV van de kerkorde van de Protestantse Kerk “de roeping van kerk en gemeente”
D. Beleidsplan.
Het beleidsplan van de Protestantse Kerk kunt u vinden via deze link:
https://www.protestantsekerk.nl/anbi-pkn/
zoeken op beleidsplan 2021-2025 “de toekomst open tegemoet”

Op de website https://wichmond.protestantsekerk.net/  vindt u het beleidsplan 2022-2026 van onze gemeente. De rechtstreekse link naar het beleidsplan is:                                                                                  https://wichmond.protestantsekerk.net/uploads/klant337/files/Beleidsplan%20Protestantse%20gemeente%20te%20Wichmond%202022%20tot%202026%20WEBSITE%20versie(1).pdf  

E. Beloningsbeleid.
De beloning van de predikant(en)  van onze gemeente is geregeld in de ‘Generale regeling rechtspositie predikanten’. De beloning van de overige medewerkers in loondienst, zoals kerkelijk werkers, kosters/beheerders, is geregeld in de ‘ Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland’.
De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link:
Generale Regelingen Protestantse Kerk in Nederland

Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

F. Verslag Activiteiten.
De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad. Een uittreksel van de belangrijkste gegevens treft u hieronder aan.
In 2022 zijn er meer dan 60 Erediensten in onze kerk gehouden. Daarnaast is er middels bezoekwerk, kaarten, bloemen enz. contact geweest met onze leden. 
Van het budget Subsidie Instandhouding Monumenten (€65.000) is inmiddels een bedrag van €59.500 besteed. 
Over de boekhouding is overleg geweest met het CCBB. Dit heeft geleid tot een flink aantal aanpassingen. Zo is er een onderhoudsvoorziening voor het kerkgebouw en de zaal gevormd waaraan €10.000 gedoteerd is. Alle waardes van het onroerendgoed zijn aangepast naar WOZ waarde of waarde verpachte staat box 3 zoals die door de belastingdienst worden gehanteerd.
De in FRIS aangeleverde cijfers worden middels de zogenaamde ANBI tool automatisch op de website vermeld. Aan de zogenaamde Beleggingsstatuten wordt samen met buurgemeentes vormgegeven.
Het jaar 2022 stond ook in het teken van toestemming krijgen om een nieuwe predikant te mogen beroepen. De huidige predikant wordt op 31 juli 2023 losgemaakt van onze gemeente. Op 30 november is de zogenaamde solvabiliteitsverklaring verleend door het CCBB en op 10 februari 2023 heeft het BMCV toestemming verleend om een predikant voor 33% van de volledige werktijd voor een periode van 8 jaar te beroepen.

G. Voorgenomen bestedingen.
De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuïteit: de predikanten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht onder H. is dit cijfermatig in beeld gebracht. Nieuw zijn de sterk gestegen energieprijzen maar het is gelukt om middels het installeren van een slimme thermostaat en het drastisch verlagen van ingestelde temperatuur op momenten dat kerk en zaal niet gebruikt worden het gasverbruik met 60%! te verminderen. 
Voor 2023 zijn geen grote uitgaven/onderhoud gepland. Wel wordt de herbestemming van de nog te saneren loodsen onderzocht. Op het terrein van de loodsen en daaromheen staan zogenaamde Flexwoningen gepland. Dit zijn woningen die voor een tijdsduur van 10-15 jaar geplaatst worden (hopelijk langer) en die verhuurd worden aan jongeren maar ook ouderen om beide aan passende woonruimte te helpen waarbij gehoopt wordt dat de vrijkomende woningen in handen komen van jonge gezinnen. De Achterhoekse Wooncoöperatie voert het uit. Over de te verlenen vergunningen wordt op dit moment overlegd.
De kerk is geen risicodrager in dit flexwoningen project! 
De kerk verhuurt slechts de grond waarop gebouwd wordt. Ook financiert de kerk het project niet. Daarvoor zijn anderen. Het verzoek van de flexwoningencommissie om vergunningenaanvraag en bijbehorende onderzoeken voor te financieren zijn door de kerkenraad afgewezen. Het is een  project met een hoog sociaal maatschappelijk gehalte en absoluut geen moneymaker voor de kerk.
Zoals onder punt F vermeld is, wordt onze predikant op 31-7-2023 losgemaakt van onze gemeente. De pastorie waarin hij samen met zijn echtgenoot woont komt dan vrij. Er wordt door een groep enthousiaste mensen onderzocht of de pastorie geschikt gemaakt kan worden om als dorpsontmoetingscentrum dienst te doen. Volgens de richtlijnen van de kerk wordt in dit geval wel een marktconforme vergoeding verlangd voor de pastorie. KKG is door ons hiervoor ingeschakeld. Het is de bedoeling dat zo snel mogelijk en het liefst voor eind juli 2023 duidelijk is of omvorming van de pastorie naar dorpsontmoetingscentrum haalbaar is. Ook bij dit project is de kerk geen risicodrager.

H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting.
Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.    De voorgenomen normale bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar. Het bedrag voor kosten kerkelijke gebouwen excl. Afschrijvingen zullen in 2023 aanzienlijk lager. In de jaarrekening 2022 is een uitgave van €27.500 verwerkt voor restauratiewerkzaamheden aan de toren. Sterk gestegen energieprijzen worden gecompenseerd door een aanzienlijk lager gasverbruik.
Het grootste gedeelte van de SIM gesubsidieerde is uitgevoerd. Het resterende budget wordt besteed aan schilderwerk buiten en kleine onderhoudswerkzaamheden en aan een inwendige schoonmaakbeurt van het orgel.
Wij hebben enkele grote giften mogen ontvangen.
Dankzij deze giften kunnen we onze gemeente en de gebouwen in stand houden. Zij maken het mogelijk om net dat beetje extra te kunnen doen zodat alles er “klaar voor de toekomst” bij ligt!

Het College van Kerkrentmeesters
 

Toelichting
Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar via de Actie Kerkbalans gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.
Soms bezit de kerkelijke gemeente ook nog enig vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de gemeente nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de gemeente.
Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de instandhouding van  monumentale (kerk)gebouwen of een specifiek project.
Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salarissen voor de predikant en eventuele kerkelijk werkers en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten.
Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie (salaris koster, eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk werk.
Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de kerkelijke bezittingen.
 
terug
 
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.